Økonomi- og handlingsplan 2018-2021 - budsjett 2018, rådmannens forslag

Rådmannens forslag til økonomi- og handlingsplan 2018 - 2021/budsjett 2018, ble fremlagt i budsjettmøte torsdag 9. november

 

Økonomi- og handlingsplan 2018-2021 - budsjett 2018, rådmannens forslag (PDF, 2 MB)

Tiltak i handlingsplan som ikke er priritert/funnet dekning for i økonomiplan er skyggelagt.

 

Innspill til økonomiplan/handlingsplan 2018-2021, budsjett 2018:

 

Konsekvensjustert budsjett for 2018  (framskrevet 2017-budsjett) viser et lite overskudd på ca. 1 mill.  

Rådmannen har i sitt budsjetforslag lagt til grunn:

  • prisvekst på 2,6% for kommunal tjenesteyting med noen unntak
  • lønnsvekst på 3%
  • null kompensasjon for prisvekst i driftsutgifter i enhetenes driftsrammer

 

Videre behandling av økonomi og handlingsplan 2018 – 2021, vil etter dette være:

  • Formannskapet 21. og 28.nov.
  • Kommunestyret 14. des

Kommunelovens § 44 pålegger kommunen å utarbeide plan over kommunens økonomi og prioriteringer av oppgaver for de kommende fire år. Økonomiplanen er styrende for kommunens budsjettarbeid og øvrig kommunal planlegging. Det er derfor et krav at økonomiplanen gir en realistisk oversikt over forventede utgifter og inntekter, samt prioriterte oppgaver i planperioden.

Økonomiplan og årsbudsjett behandles i en og samme prosess i Smøla kommune. Første år i økonomiplanen vedtas som drifts- og investeringsbudsjett for 2018.

Kontaktinformasjon

Kirsten S. Skaget
Rådmann
E-post
Telefon 71 54 46 12
Mobil 913 05 492

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45

Postadresse

Pb 34
6571 Smøla