Samordning av hjelpetilbud for barn og unge

Prosjektet «Kvalitet i alle ledd – samordning av hjelpetilbud for barn og unge» er et samarbeidsprosjekt mellom Helse Møre og Romsdal og kommunene Averøy, Fræna, Molde og Smøla.  Målet med dette arbeidet er å utvikle gode samarbeidsrutiner mellom familier, kommuner og spesialist-helsetjeneste, slik at barn med sammensatte vansker og behov får så god og samordnet hjelp som mulig.

Les om Forløpet. (PDF, 326 kB)

Hva ønsker vi å oppnå med dette prosjektet?
Mange barn og unge har vansker som krever utredning og tiltak både fra kommunale instanser og spesialisthelsetjenester, som psykisk helsevern (BUP) og Habilitering av barn og unge (HABU). Prosjektet har hatt som mål å videreutvikle samarbeidet rundt disse barna, og i tillegg bidra med ulike kompetansetiltak. Tiltakene skal samlet bidra til bedre «flyt» i samhandlinga mellom familier og hjelpeinstanser både i kommune og spesialisthelsetjeneste.
 
Hvordan er prosjektet organisert?
 
Prosjektet er organisert med styringsgruppe, prosjektgruppe og flere arbeidsgrupper. Prosjektgruppa har særlig sett på generelle samarbeidsrutiner mellom kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester, mens to arbeidsgrupper har sett på utfordringer knytta til bestemte diagnoser/vansketilstander. I alle grupper har det vært representanter for hver av de fire kommunene, fra habilitering av barn og unge, fra de to BUP-klinikkene i Kristiansund og Molde, samt representasjon fra brukere. Dette har bidradd til en god bredde av erfaringer inn i de enkelte gruppene.
 
Hvilke tiltak er utviklet i prosjektet?
Prosjektet har gjennomført flere kompetansetiltak rettet inn mot ulike personellgrupper.
Det er utviklet et forløp for samordning av hjelpetilbud for barn og unge. Forløpet skal skape større forutsigbarhet ved å beskrive roller, ansvar og oppgaver i tillegg til å være en informasjonsbank der en kan hente ut relevant informasjon.                          
Kommunene i prosjektet gjennomfører også «familiemøter» - en arena der familie, kommunal fagperson og BUP kan møtes i forkant av evt. henvisning. Disse familiemøtene er en integrert del av forløpet. Prosjektleder og kontaktperson er Henrik Sollie, Klinikk for barn og unge, Helse Møre og Romsdal.
E-post henrik.sollie@helse-mr.no      
Publisert av Anita Martinsen. Ansvarlig Birgit E. Iversen. Sist endret 07.02.2017 11:15
Fant du det du lette etter?