Kommuneplan for Smøla

Hamna på Dyrnes - Klikk for stort bildeHamna på Dyrnes Kjell Jøran Hansen Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument. Den skal gi rammer for virksomhetenes planer og tiltak, og planer for bruk og vern av arealer i kommunen. Kommuneplanen består av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel med arealkart, bestemmelser og planbeskrivelse med konsekvensutredning. I denne prosessen er det arealdelen av kommuneplanen som skal revideres og den skal på et oversiktsnivå gjenspeile de mål og strategier som er fastsatt i kommunale planer. I tillegg kommer regionale og statlige føringer for hvordan samfunnet vi lever i skal utformes, disse må kommunen ta hensyn til i sin planlegging.

Publisert av Magne Gjernes. Sist endret 14.12.2016 08:45
Publisert 18.08.2015
Badeglede

I forbindelse med arealplanlegging på Smøla ønsker vi å få bedre oversikt over områder som  benyttes til rekreasjon og friluftsliv i kommunen. Derfor ønsker vi tips fra dere.

Publisert 27.03.2014


4. april har vi satt som frist for å komme med forslag til kommuneplanens arealdel. Du kan benytte innspillskjema eller skrive på eget ark eller email. Det er viktig at forslagene inneholder navn og kontaktinformasjon til forslagstiller, hvilket arealformål som ønskes og kart med avgrensning av området.

Publisert 07.02.2014


For at vi skal kunne behandle innsendte forslag til nye utbyggingsområder eller endringer av eksisterende byggeområder er vi avhengig av relevant informasjon fra forslagsstiller. For mindre områder uten interessekonflikter vil behovet for informasjon være mindre.

Publisert 03.02.2014

Nytt folkemøte i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel

mandag 27. januar klokken 1800.

Publisert 21.01.2014

Etter en innledning om planarbeidet fra kommunen ble de frammøtte delt i grupper hvor tema var erfaringer med gjeldende arealplan og hvilke utfordringer og behov vi har på Smøla arealmessig.

Publisert 02.12.2013

Med bakgrunn i fastsatt planprogram og kunngjort oppstart av revidering av kommuneplanens arealdel inviterer Smøla kommune til:

Folkemøte på Smøla Rådhus mandag 9. desember klokka 1800

Tema: Revidering av kommuneplanens arealdel.

Utfordring: Hvilke arealbehov har vi på Smøla de neste årene?

Fant du det du lette etter?