Veiadresseprosjektet - Utsending av tildelingsbrev

Adressenummer - Klikk for stort bilde

Utsending av veiadresse tildelingsbrev er igang.

Tildelingen starter fra Edøya og vil pågå en periode utover høsten.

 
Det er fremdeles mulig for alle å se kart med inndeling av veiparseller og tiltenkt nummer langs veiene på  Web-kart / Kommunekart 

NB! Frister for hver enkelt opplyses det om i tildelingsbrevet.

Det er viktig at du som eier tar en kontroll på om alle opplysninger stemmer og melder tilbake ved feil. Du som eier må varsle evt. andre berørte, f.eks leietagere, da det kun er hjemmelshaver som får tilsendt tildelingsbrevet.

Klageadgang
Vedtaket kan etter matrikkellova § 46 f og matrikkelforskriften §22 påklages. Etter forvaltningsloven er fylkesmannen klageinstans for vedtaket. Klagefristen står i tildelingsbrevet.
 
Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse er klageretten begrenset til:
a) Hvilken gate, vei eller lignende en bygning eller eiendom skal ha adresse til
b) Hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen
c) Feil tildelt adressenummer eller bruksnummer
 
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Klagen sendes Smøla kommune, Postboks 34, 6571 Smøla, eller på e-post postmottak@smola.kommune.no.
 
Kommunen videresender klagen til fylkesmannen dersom vedtaket opprettholdes.
 
 
Les hele saksgangen i adresseringsprosjektet her.
Publisert av Tove Kristin Røsand. Ansvarlig Helge Karl Nyhamn. Sist endret 01.09.2017 11:22
Fant du det du lette etter?