Veiadresseprosjektet - Utsending av tildelingsbrev

Adressenummer - Klikk for stort bilde

Utsending av veiadresse tildelingsbrev starter i disse dager.

Tildelingen starter fra Edøya og vil pågå en periode utover høsten.

Pga ferietiden settes god frist for tilbakemelding på de første tildelingsbrevene som sendes ut. I første omgang settes fristen til 25.08.2017.

Dersom ikke vedtaket påklages, iverksettes de første nye adressene fra 01.09.2017.

NB! Frister for hver enkelt opplyses det om i tildelingsbrevet.

Det er viktig at du som eier tar en kontroll på om alle opplysninger stemmer og melder tilbake ved feil. Du som eier må varsle evt. andre berørte, f.eks leietagere, da det kun er hjemmelshaver som får tilsendt tildelingsbrevet.

Klageadgang
Vedtaket kan etter matrikkellova § 46 f og matrikkelforskriften §22 påklages. Etter forvaltningsloven er fylkesmannen klageinstans for vedtaket. Klagefristen står i tildelingsbrevet.
 
Ved klage over tildeling eller endring av offisiell adresse er klageretten begrenset til:
a) Hvilken gate, vei eller lignende en bygning eller eiendom skal ha adresse til
b) Hvilket adressetilleggsnavn eller matrikkeladressenavn som er tildelt adressen
c) Feil tildelt adressenummer eller bruksnummer
 
Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Klagen sendes Smøla kommune, Postboks 34, 6571 Smøla, eller på e-post postmottak@smola.kommune.no.
 
Kommunen videresender klagen til fylkesmannen dersom vedtaket opprettholdes.

 
Det vil fremdeles være mulig for alle å se kart med inndeling av veiparseller og tiltenkt nummer langs veiene på  Web-kart / Kommunekart
 
Les hele saksgangen i adresseringsprosjektet her.
Publisert av Tove Kristin Røsand. Ansvarlig Helge Karl Nyhamn. Sist endret 10.07.2017 14:06
Fant du det du lette etter?