Folkehelseoversikt for Smøla 2019

Les rapporten:

Hvert fjerde år skal kommunen utarbeide en folkehelseoversikt. Nå er folkehelseoversikten 2019 for Smøla ferdigstilt, god lesing!

Oversikten kan du lese i PDF versjon, men anbefaler også å lese den som E-bok:

  1. Gå inn på www.ISSUU.com
  2. SIGN UP som ny bruker eller via facebook. Dette er gratis.
  3. Søk i søkefelt «Smøla kommune»
  4. Trykk videre inn på «folkehelseoversikten for Smøla 2019»  for å lese elektronisk.

Lov om Folkehelsearbeid (Folkehelseloven)

§ 5.Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen

Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal blant annet baseres på:

a) opplysninger som statlige helsemyndigheter og fylkeskommunen gjør tilgjengelig etter §§ 20 og 25,

b) kunnskap fra de kommunale helse- og omsorgstjenestene, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-3 og

c) kunnskap om faktorer og utviklingstrekk i miljø og lokalsamfunn som kan ha innvirkning på befolkningens helse.

Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

Kontaktinformasjon

Lillian Langset
Fysioterapeut og folkehelsekoordinator
E-post
Telefon 900 96 483

Åpningstider

08.30 - 15.30 NB! Dørene er låst - vent utenfor (i bilen) til du blir hentet.

Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.30 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.

Fra 1. mars: Fredager kl. 08.30 - 12.00

 

Adresse

Østsideveien 126
6570 Smøla