Fylkesmannens høring - Oppstart marint vern Griphølen og Remman

Fylkesmannen melder i samsvar med § 42 i naturmangfaldloven om oppstart av arbeidet med marin verneplan for Griphølen og Remman i Kristiansund og Smøla kommuner. Verneplanen skal inneholde en konsekvensutredning, og eit utredningsprogram skal derfor ligge til grunn for arbeidet.

Høringsbrev u/vedlegg har gått per post til grunneigarar innanfor Sør-Smøla landskapsvernområde, og på Grip/Inngripan. De som er listet opp som høringsinstanser i adresselisten har fått det elektronisk med vedlegg. Fylkesmannens informasjon om høringen.

Informasjonsmøte på nett torsdag 28.05.2020, kl. 19.00