Informasjon vedrørende nye omsorgsboliger

Smøla kommune har vedtatt å bygge nye omsorgsboliger. I inneværende år er det satt av penger til oppstart av byggeprosjektene, både på Hopen og Straumen. Det er ca. 12 boliger som skal bygges på Hopen for funksjonshemmede, og ca. 24 boliger som skal bygges på Straumen, tiltenkt for eldre. Planleggingsfasen har derimot tatt lengre tid enn forventet på grunn av flere forhold.

For boligene på Hopen ønsker prosjektet og administrasjonen å være sikre på at antall nye boliger stemmer overens med faktiske behov. Det er innmeldt et større behov for boliger enn tidligere kartlagt, og dette vurderes nå opp mot eksisterende boliger og nye boliger.

Når det gjelder boligene på Straumen jobber prosjektet sammen med enheten om hvordan en på best mulig måte kan organisere tjenestene som gis ved sykehjem og nye omsorgsboliger. Her er det store muligheter for å finne gode løsninger som vil komme beboere og ansatte ved Smøla sykehjem og beboere ved omsorgsboliger og ansatte i hjemmetjenesten til gode.

Selv om oppstart av byggeprosjektene er noe forsinket tar en mål av seg å komme i gang med fysisk bygging av nye omsorgsboliger både på Hopen og Straumen allerede tidlig i 2020.

Mer opplysninger rundt dette vil komme i formannskapsmøte og byggekomitemøter i løpet av høsten.