Kulturmidlene - Nye retningslinjer

Møtet i Livsløpsutvalget 19. oktober 2017 behandlet nye retningslinjer for kulturmidlene.

Retningslinjene er forsøkt forenklet og tilpasset de signaler som er gitt gjennom siste års søknadsrunder.

Livsløpsutvalget vedtok endringene, men hadde ønske om at søknadsfrist ble satt tidligere på året. Søknadsfrist: 12. februar. Tildeling behandles i utvalgets marsmøte.

Her er de nye retningslinjene:

1. FORMÅL

Smøla kommunes kulturmidler skal stimulere lag og organisasjoner som driver et godt og mangfoldig kulturarbeid. Smøla kommune ønsker å stimulere både eksisterende og nye kulturaktiviteter i kommunen.

Søknadsfrist: Søknadsfrist tilpasses Livsløpsutvalgets marsmøte.

 

2. HVEM KAN FÅ TILSKUDD

Denne tilskuddsordningen gjelder som hovedregel for frivillige lag, foreninger og organisasjoner i Smøla kommune. Privatpersoner, næringsdrivende eller offentlige instanser kan som hovedregel ikke søke.

Tilskudd kan tildeles lag/foreninger/organisasjoner som har kulturaktivitet som hovedoppgave, eller som en viktig del av det samlede organisasjonsarbeidet.

Det kan f. eks søkes om tilskudd til:

1. Idrettsarbeid

2. Barne- og ungdomsarbeid

3. Kunst, musikk og sang

4. Spesielle tiltak/prosjekter

 

3. KRAV TIL SØKNAD

Elektronisk søknadsskjema finnes på www.smola.kommune.no.

For søknader over kr 7 000,- skal følgende dokumenter vedlegges:

Regnskap og årsmelding fra foregående år

Budsjett og handlingsplan for søknadsår

 

4. ULIKE TYPER TILSKUDD

Driftstilskudd

Tilskudd til den drift av  lagets aktiviteter, eller til innkjøp som er vesentlige for lagets drift. Det gis ikke støtte til bygningsmessige endringer eller vedlikehold.

Arrangementstilskudd

Tilskudd til enkeltarrangement eller jevnlige arrangement. Det kan ikke søkes om tilskudd til dekning av underskudd på gjennomførte arrangement.

Tilskudd til spesielle kulturtiltak

Det kan gis tilskudd til spesielle kulturtiltak som har kommunal eller lokal verdi. Søknad om tilskudd til spesielle kulturtiltak skal inneholde omtale av tiltaket og budsjett med antatt utgifter/inntekter.

 

5. VURDERINGSKRITERIER

Aktiviteten i laget - handlingsplan

Antall medlemmer

Målgruppe for aktiviteten/tiltaket det søkes om

Involvering av funksjonshemmede

Integreringsaktiviteter

Lagets/org. økonomiske stilling

Tiltakets betydning

I tillegg kan kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet og andre plandokumenter legges til grunn for prioritering av tilskudd.

 

6. KRAV TIL BRUK AV TILSKUDDET - RAPPORTERING

6.1 Tilskuddet må brukes i samsvar med søknaden. Ved eventuelt revisjon, tilsyn e.l. må bruk av tilskuddet dokumenteres. Misbruk av tilskudd håndteres i hht gjeldende regelverk.

6.2 Det er et krav for tildeling at søker godtar følgekortordningen(ledsagerbevis).

6.3 Lag og organisasjoner som tar i mot tilskudd, må være åpne for alle. Ingen må stenges ute på grunn av religiøs eller politisk oppfatning, rase eller statsborgerskap. Det er også et krav at søker holder seg til offentlige lover og forskrifter.

 

Ønsker du å levere søknad om kulturmidler allerede nå?

Søknadsskjema finner du på skjema-siden, eller i artikkel om kulturmidler (under tjenesten "Kultur, natur og fritid")

Kontaktinformasjon

Laila Skaret
Kulturrådgiver
E-post
Telefon 979 86 532

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 17
6571 Smøla