Kunngjøring om vedtak: Reguleringsplan Nørvågen Industriområde

Kommunestyret vedtok i møte 27.09.2018 forslag til reguleringsplan ved Nørvågen Industriområde. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Saksnummer: 49/18

G.nr./br.nr: 48/152

PlanID: 157320160002.

 

Planområdet omfatter området vist i kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er industriutvikling.

Det tas med følgende tillegg i rekkefølgebestemmelsen:

VA-løsningene for området må ha tilfredsstillende kvalitet og tilstrekkelig kapasitet før en godkjenner nye tiltak/utvidet aktivitet som krever økt kvalitet og kapasitet på VA.

 

Dokumenter:

 

Vilkår for ovennevnte tiltak:

Kommunestyrets vedtak kan, iht plan- og bygningslovens §12-12, jfr Forvaltningslovens kap. 6, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må stilles skriftlig til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og sendes til Smøla kommune.

Vedtatte plankart i målestokk 1:1000, planbestemmelser og planbeskrivelser, samt andre sentrale dokumenter er tilgjengelig på kommunens nettside og i planinnsyn i perioden frem til klagefristen.

Fristen for å klage på vedtak er, etter Forvaltningslovens §29 satt t.o.m. 15.11.2018 (minimum tre uker fra den dagen vedtaket er kunngjort).

 

Klager

Klager på vedtaket sendes skriftlig til:

  • Smøla kommune, postboks 34, 6571 Smøla, eller
  • e-post: postmottak@smola.kommune.no

Åpningstider

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

 

Adresse

Du kan forhåndsstemme på servicekontoret i perioden 12.08 - 6.09:

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt