Ny høring - Detaljregulering for Aunvågen Næringsområde

Med bakgrunn i innsigelser til tidligere fremlagt forslag, fremlegges det her revidert planforslag for Aunvågen Næringsområde.

Aunvågen bilde, kart  - Klikk for stort bilde

Høringsfrist: 17. Februar 2023

Planbestemmelser (PDF, 441 kB)

Det er foretatt mindre justeringer og en del nye tilføyinger i § § 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 og 5.

ROS-analyse (PDF, 659 kB)

Pkt.34 (Vannforsyning og avløpsnett) er justert. I kap.3.2 «Sluttoppstilling risikovurdering» har man lagt til
VA-anlegg. Videre har man tilført ROS-analysen et nytt kapittel 3.3.8 «VA-anlegg». I kap. 3.5 «Avbøtende
tiltak» er krav om VA-plan tilført.

Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

Det er hovedsakelig lagt inn et nytt punkt: 5.1.7 VA-anlegg.

Plankart (PDF, 4 MB)

Hovedsakelig er det foretatt en mindre arealreduksjon av næringsbebyggelse fra 80,6 daa til 77,9 daa.
Arealreduksjonen er utført i forbindelse med nærhet til et vassdrag i vest. Videre er det lagt til en
byggegrense i vest mot vassdrag.

Landskapsanalyse (PDF, 2 MB)

Nytt dokument. IKON Arkitekt og Ingeniør har utarbeidet 3D-modell over landskapet i planområdet og tilhørende influensområde. Terrenget innenfor planområdet er deretter bearbeidet for å kunne plassere tiltak iht. høydekrav for terreng. Det er også hensyntatt eksisterende terreng, hvor tiltak er plassert slik at skjæringer og fyllinger er begrenset mest mulig. Plassering av bygg og utbygging er basert på både kjente tiltak og ukjente tiltak. Der hvor tiltaket er kjent er illustrert bygningsvolumer iht. planlagt bebyggelse. Innenfor arealer hvor tiltak ikke er kjent, er det plassert ut bygningsvolumer iht. planbestemmelsenes maksimale utnyttelsesgrad.
 

e-skjema høringsuttalelse

Kontaktinformasjon

Sentralbord
Publikumssenteret
E-post
Telefon 71 54 46 00

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: 09.00-14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla