Tilsyn av fyringsanlegg på Veiholmen 9-27. april

Smøla kommune og Kristiansund Brann- og redningsvesen vil i perioden fra 9. april til 27. april, foreta tilsyn av fyringsanlegg og brannsikkerhet i boliger på Veiholmen. Tilsynet bidrar til å redusere branner og konsekvenser av en eventuell brann.

Tilsynet vil foregå på dagtid mellom klokken 0800 til 1900, mandag til torsdag. Hvis du ikke er hjemme, kan du få en til å være tilstede for deg. Varsel for aktuell dato og tidspunkt for din bolig, finner du i postkassa   

Tilsynet vil omfatte kontroll av at:

  • Fyringsanlegget (skorstein, ildsted og røykkanal) er tilfredsstillende montert, er i forsvarlig stand og fungerer som forutsatt.
  • Personsikkerheten er ivaretatt med tilstrekkelig antall røykvarslere, egnet slokkeutstyr og fremkommelige rømningsveier.
  • Eventuelle tidligere avvik eller anmerkninger er fulgt opp og utbedret.
  • Nytt ildsted eller vesentlige endringer ved fyringsanlegget er meldt til kommunen.
  • Eier har sørget for at installasjoner og sikkerhetsinnretninger er tilfredsstillende kontrollert, ettersett og vedlikeholdt
  • Andre forhold som har betydning for at brann og personsikkerhet er ivaretatt.

Hjemmel

Tilsynet gjennomføres i medhold av lov av 14. juni 2002 nr. 20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 11, 1.ledd bokstav h, samt forskrift av 17. desember 2015 nr. 1710, om brannforebygging § 17.

Eiers plikt til kontroll og vedlikehold av fyringsanlegget fremkommer i nevnte forskrift om brannforebygging § 6.

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Fagkonsulent
E-post
Telefon 71 54 46 17

Åpningstider

Sommer (fra 15. mai - 14. september) Kl. 08.00 - 15.00

Vinter (fra 15. september - 14. mai) Kl. 08.00 - 15.45