Vedtatt reguleringsplan Dyrnesenga boligområde sluttbehandling/egengodkjenning

Klikk for stort bilde 

Smøla formannskapet vedtok i møte 08.10.2019, saknr. 20/19 og kommunestyret vedtok i møte 22.10.2019, saknr. 12/19 reguleringsplan ved Dyrnesenga boligområde. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er boligutvikling.

Vilkår for ovennevnte vedtak:

Kommunestyrets vedtak, kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må framsettes skriftlig, stilles til fylkesmannen i Møre og Romsdal og sendes til Smøla kommune.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Vedtatte plankart i målestokk 1:2000, planbestemmelser og planbeskrivelser, samt andre sentrale dokumenter i de ovennevnte sakene er tilgjengelig på kommunens nettsiden (30.10.19) og i planinnsyn i perioden frem til klagefristen.

Dokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn i publikumssenteret.

 

Fristen for å klage på vedtak er etter forvaltningsloven § 29 satt t.o.m. 22. november 2019 (minimum tre uker fra den dagen vedtaket er kunngjort). Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

 

Klager på vedtak sendes skriftlig til:

Smøla kommune, postboks 34, 6571 Smøla

e-post: postmottak@smola.kommune.no eller ved å benytte elektronisk høringsskjema

Kontaktinformasjon

Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Adresse

Pb 34
6571 Smøla