Journalføring og ekspedering av egenproduserte saksdokumenter

  1. Alle utgående brev og andre saksdokumenter som er produsert internt, skal journalføres i sak-/arkivsystemet eller andre system som er godkjent som arkivsystem i kommunen.
  2. Alle utgående brev skal gå som vanlig post. I hastesaker kan brevet sendest som faks eller e-post, men det offisielle brevet skal utan opphold ettersendes som vanlig post. Inngående e-post kan besvares med utgående e-post.
  3. Saksbehandler kan etter autorisasjon journalføre utgående brev og interne notat, behandlinger og forslag til vedtak og samtidig avskrive inngående brev som er besvart. Saksbehandler er ansvarlig for gradering av utgående brev som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt.
  4. Arkivtjenesten skal kontrollere at egenproduserte saksdokumenter er korrekt journalført. = Pkt. 3 og 4 stemmer ikke!!
  5. Opplysninger unntatt offentlighet skal aldri sendes med faks eller e-post.