Arbeidsmiljøutvalget

Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.
Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet i virksomheten, og følge nøye med på utviklingen av arbeidsmiljøet.

 

Lovpålagte oppgaver for AMU er bl.a.:

  • Behandle spørsmål som angår bedriftshelsetjenesten og vernetjeneste.
  • Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon på områder som kan ha betydning for arbeidsmiljøet.
  • Behandle planer om nye lokaler, prosesser eller ombygginger som krever samtykke fra Arbeidstilsynet.
  • Behandle andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, som nye maskiner, rasjonaliseringstiltak, endringer i arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
  • Delta aktivt i virksomhetens helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Delta i kartlegginger, utarbeidelser av handlingsplaner og gi råd i forhold til prioriteringer og tiltak.
  • Gjennomgå rapporter om ulykker, nestenulykker og sykdom som kan skyldes arbeidsmiljøet. Ha fokus på årsaken til hendelsen og se til at arbeidsgiveren gjør det som er nødvendig for å hindre at det skjer igjen.
  • Behandle spørsmål om tilrettelegging for arbeidstakere med redusert funksjonsevne.

Arbeidstakerrepresentantene er valgt for 2 år

Arbeidsgiverrepresentanter utpekt av rådmannen er valgt for 2 år

Arbeidsgiverrepresentanter er valgt for 4 år (følger valgperioden)

Sammensetning AMU fra 22.10.2015

Finn en politiker

 

Arbeidsmiljøutvalgets medlemmer
  Medlem Vara
Arbeidsgiverrepresentanter    
Politisk valgt Ragnhild Rødahl (Ap) 1. Sigmund Roksvåg (Sp)
    2. Kjersti Andersen (H)
    3. Alf Ole Ødegård (Ap)
     
Utpekt av rådmann Ingeborg J. Dyrnes 1. Jørn Lie
  Tove N. Rokstad 1. Birgit I. Eckhoff
     
Arbeidstakerrepresentanter    
Hovedverneombud Marthe Kvammen 1. vara verneombud
Valgt av organisasjonene Ann Kristin Gården(Fagforbundet) 1. Laila Eilertsen Fagforbundet/LO
    2. Jan Gunnar Gulla Delta/YS
  Heidi S. Skomsøy 1.Jorunn Jonassen Utdf./Unio
    2. Guri B. Solvang (FO)
Bedriftshelsetjenesten er representert i AMU, men har ikke stemmerett.

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt