Brukerutvalg for sykehjem og hjemmetjenester

Referat fra møte 20.01.2020  (PDF, 1020 kB)

Referat fra møte 09.03.2020 (PDF, 372 kB)

Referat fra møte 08.06.2020 (PDF, 90 kB)

Brukerutvalget består av:
Verv År Navn
Leder 1 Merete Hofstad 
Nestleder 2 Mariann Nuncic 
Medlem 1 Åge Buskenes
Medlem 2 Oddvar Lura
Medlem 2 Wigdis Wollan
Vara 1 Synnøve R. Skomsøy
Vara 1 Laila Hopshaug
Vara 2 Berit Hagen
Vara  2 Nina H. Rosvoll

 

Enhetsleder H & O.; Inger-Lise Lervik

Leder Smøla sykehjem: Heidi Berland

Leder hjemmetjenesten: Gunvor A. Folde

Verneombud i hjemmetjenesten: Merete Stensø

Verneombud i Smøla sykehjem: Unni Betten

Politisk representant: leder i Livsløpsutvalget Tore Sætran

 

 

Brukerutvalget skal ha 10 medlemmer bestående av:

 

5 brukerrepresentanter  

Enhetsleder helse og omsorg

Avdelingsleder sykehjem

Avdelingsleder hjemmetjenestene

2 ansattrepresentanter: verneombud sykehjem og verneombud hjemmetjenestene

Utvalget velger selv leder og sekretær

Både brukere og pårørende kan være brukerrepresentanter

Brukerrepresentantene velges for en periode på 2 år med vararepresentanter

Brukerutvalget skal ha 4 møter pr. år. Det skal innkalles skriftlig til møtene med fastsatt saksliste. Brukere/pårørende, ansatte og ledere ved Smøla sykehjem og hjemmetjenestene kan melde inn saker til brukerutvalget.

Brukerutvalg skal være et rådgivende organ som skal bidra til å styrke brukermedvirkningen og øke kvaliteten på tjenestene. Brukerutvalg behandler, gir råd og er høringsinstans i saker som vedrører tjenestenes kvalitet og innhold, brukere og eventuelt ansatte som gruppe, men ikke enkeltpersoner.