Tilsyn og feiing

Ny «Forskrift om brannforebygging» fra 1. januar 2016 sier at kommunen skal feie og føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov.

Brann- og eksplosjonsvernvernlovens § 28, annet ledd hjemler adgang til å innføre gebyr til dekning av lovbestemt feiing og tilsyn. Lovbestemt feiing omfatter feiing av alle røykkanaler i fyringsanlegg for oppvarming av rom og bygninger, at disse blir feid etter behov og etter risikovurdering.

Kommunen skal også sørge for at det føres lovbestemt tilsyn med at fyringsanlegget for oppvarming av rom og bygninger er intakt, fungerer som forutsatt og ikke forårsaker brann eller annen skade, etter behov og etter risikovurdering

Det er den enkelte kommune som treffer vedtak om gebyrfastsettelse. Brann- og eksplosjonsvernloven og forskriften setter ingen begrensning for kommunen til å fastsette størrelsen på gebyret. Men gebyrfastsettelsen for feietjenesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke kostnaden for denne kommunale ytelsen og ikke brukes som skattegrunnlag.