08.04.20 Kommuneoverlegens vedtak etter smittevernlovens § 4 - 1

Kommuneoverlegens vedtak fra 30.03.2020 er videreført og gjelder frem til og med 14. april 2020.

d) isolering av personer i geografisk avgrensede områder eller andre begrensninger i deres bevegelsesfrihet i opptil sju dager om gangen.

Grunnleggende krav ved iverksetting av tiltak etter § 4-1 fremgår av smittevernloven § 1-5 hvor det fremgår: Smitteverntiltak etter loven skal være basert på en klar medisinskfaglig begrunnelse, være nødvendig av hensyn til smittevernet og fremstå tjenlig etter en helhetsvurdering. Ved iverksettelse av smitteverntiltak skal det legges vekt på frivillig medvirkning fra den eller de tiltaket gjelder.

Kommuneoverlegens vurdering:

Smøla har pr i dag fortsatt ikke registrert Covid-19 smittede personer. Dette er en situasjon som vi selvfølgelig ønsker å være i så lenge som mulig.

Vi er en øykommune og har derfor store utfordringer i forhold til transport av kritisk syke til sykehus. Situasjonen i vår kommune er derfor vesentlig forskjellig fra andre steder i Norge.  Dette stiller oss i en situasjon der vi må gjøre tiltak som begrenser smitten fra andre steder i landet hvor det er vesentlig flere smittede enn hos oss. Det å stoppe tilstrømning av smitte-tilfeller vil kunne ha en betydelig innvirkning og bremse pandemien lokalt og herved ha stor betydning for liv og helse for innbyggerne i Smøla kommune.

På bakgrunn av dette fatter kommuneoverlegen følgende vedtak:

«For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester gjøres følgende vedtak etter smittevernloven § 4-1:

  1. Alle som ankommer kommunen etter reiser i områdene angitt i punkt 4 ilegges hjemme karantene i 14 dager etter ankomst.
  2. Personer som er tilreisende fra områder i punkt 4 og som ikke har bolig/bosted/arbeidssted i kommunen forbys å oppholde seg i kommunen.
  3. For personer som utvikler sykdom eller symptomer i karanteneperioden, gjelder myndighetens til enhver tid gjeldende føringer for konvertering av karantene til isolasjon.
  4. Vedtaket gjelder følgende områder: Fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Unntatt fra disse restriksjonene er:

a.) Transittopphold på flyhavn i områdene i punkt 4 regnes ikke som opphold i området.

b.) Opphold på plattform/sokkel med påfølgende hjemreise regnes ikke som opphold i områder omtalt i punkt 4.

c.) Fører og personell av vare- og passasjertransport unntas fra dette vedtakets karantenekrav. Dette omfatter også personell som er nødvendig for å gjennomføre transporten.

d.) Ledelse av virksomheter som er opplistet etter DSB sin definisjon av samfunnskritiske funksjoner gis adgang til å gjøre unntak for eget nøkkelpersonell når dette er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner. Slike unntak gjøres av virksomhetens ledelse uten involvering av kommunen.

e:)Transport av barn med delt bosted.

f.) Reisende i transitt uten unødig opphold i kommunen.

g.) Personer som utfører offentlig tjenesteyting og myndighetsutøvelse, herunder barnevern.

Personer står fritt til å reise ut av kommunen. Personer står også fritt til å bevege seg mellom kommuner i fylket og mellom fylker som ikke er omtalt i punkt 4.

 

Nasjonale føringer for karantene og isolasjon ved sykdom gjelder.

Vedtaket har virkning fra 08.04.2020 og gjelder til og med 14.04.2020, eller inntil nytt vedtak er fattet.

Etter kommuneoverlegens vurdering vil den samfunnsmessige nytten ved vedtaket overstige den belastning og ulempe det vil bli for de vedtaket gjelder.

Vedtaket supplerer Helsedirektoratets vedtak av 12.3.2020.

Klage på vedtaket avgjøres, jf smittevernloven § 8-3 av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

 

Med hilsen

Håvard Bjørkly, kommuneoverlege, smittevernlege.

Kontaktinformasjon

Legekontor
Ekspedisjon
Telefon 71 54 46 60

Åpningstider

08.30 - 15.30

Legekontoret tar imot telefonhenvendelser kl. 08.30 - 12.00 og kl. 14.00-15.00.

Fra 1. mars: Fredager kl. 08.30 - 12.00