Smøla Alderspensjonat

Smøla Alderspensjonat ligger på Råket og har 12 leiligheter.

Målgruppe:

Personer som trenger bolig grunnet alder, eller i særskilte tilfeller av andre årsaker.

Hvordan søker du?

Tildeling av tjenesten:
Leie av trygdebolig er ikke en lovpålagt tjeneste, å bo ved Smøla alderspensjonat er juridisk å betrakte som å bo i eget hjem. Inntaksrådet tildeler boliger. Pris etter gjeldende  gebyrregulativ (PDF, 2 MB)

Lovhenvisning: Husleieloven, Forvaltningsloven

Klageadgang

Tildelingen av tjenesten kan etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker §§ 28 - 36 påklages til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. I den skriftlige klagen skal det angis hva som ønskes endret i vedtaket med begrunnelse; saksbehandler kan være behjelpelig i utformingen av klagen. Fristen for å klage er tre (3) uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes den instans i kommunen som har behandlet saken. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, videresendes klagen til Fylkesmannen. Klageinstansen kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter.

Kontaktinformasjon

Inger-Lise Lervik
Enhetsleder Helse og omsorg
E-post
Telefon 902 36 727
Gunvor Astri Folde
Avdelingsleder hjemmetjenesten Kreftkoordinator
E-post
Telefon 902 16 789

Adresse

Pb 34
6571 Smøla