TT-kort - Transport tjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten er et tilbud om dør til dør transport med drosje for personer som p.g.a. sin funksjonshemming har vesentlige vanskeligheter med å reise kollektivt.

 • TT – ordningen er ikke en lovfestet rettighet, men er et tilbud som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr sine innbyggere.
 • TT- ordningen er ment å dekke fritidsreiser for brukeren, og ikke reiser betalt av andre, f. eks reise til lege/sykehus.
 • TT- ordninga blir administrert av Samferdselsavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune, som samarbeider med kommunene.
 • Kommunene godkjenner nye brukere i samsvar med retningslinjer utarbeidet av fylkeskommunen

 

Søknaden behandles av inntaksrådet for TT-ordningen.

Inntaksrådet består av enhetsleder helse- og omsorg, avdelingsleder hjemmetjenestene og kommunelege.

Retningslinjer for transporttjenesten for funksjonshemmede i Møre og Romsdal, gjeldende fra 1.november 2003 omfatter følgende områder:

 • Formålet med transporttjeneste
 • Brukerantall/brukertak
 • Godkjenning av transportbruker
 • Ut-/innmelding av brukere til fylkeskommunen
 • Fylkeskommunalt tilskudd. Fordeling av reisebeløp
 • Bruk av brukerkort og reisekuponger
 • Oppgjør transportør – fylkeskommune
 • Kommunalt tilskudd
 • Tolkning av retningslinjer
 • Delegasjon
 • Iverksetting

Retningslinjer nr 1 – 3 omhandler spesielt forhold som er vesentlig for behandling av nye søknader:

Retningslinjene definerer funksjonshemmede slik:

"Som funksjonshemmet regnes person som ikke uten vesentlige vanskeligheter kan bruke vanlig kollektive transportmidler"

Funksjonshemmingen må være varig og det er en intensjon å prioritere personer med livslang forflytningshemming.

Fylkeskommunen fastsetter et maksimalt samlet antall transportbrukere (brukertak) i forhold til folketallet i fylket. Samlet brukertak blir fordelt kommunevis i samsvar med fastsatt fordelingsmåte. Smøla kommune har et tak på 72 brukere.

 • Formålet med helsetjenestene
 • Brukerantall, brukertak
 • Godkjenning av transportbrukere

Kommunene godkjenner personer etter søknad på fastsatt søknadsskjema og innenfor Fylkeskommunens brukertak.

Kommunen har ansvar for å danne ei godkjenningsnemnd for å behandle og avgjøre søknadene. I Smøla kommune behandler deler av inntaksrådet/vedtaksrådet søknadene: enhetsleder helse- og omsorg, avdelingsleder hjemmetjenesten og kommunelege.

Vedtak om godkjenning eller avslag er enkeltvedtak med klagerett, jfr forvaltningslova. Kommunens klageorgan er klageinstans.

Kommunen bør etter behov holde av noen ledige plasser for eventuell klagebehandling.

Funksjonshemminga skal være varig og må vare i minst ett år for at søker skal kunne godkjennes. Graden av forflyttingshemming skal legges til grunn, ikke type funksjonshemming eller alder. Transporttjenesten skal ikke være en erstatning for eventuelt manglende busstilbud, lang vei til holdeplass eller avsidesliggende bolig.

Søkere skal prioriteres etter følgende prinsipper:

 • Ikke skjønnsmessig vurdering. Førsteprioritet
 • Rullestolbrukere og blinde
 • Søkere som er godkjente TT bruker i annet fylke, men som flytter til Møre og Romsdal og som oppfyller godkjenningsvilkår.

Prioriterte søkere godkjennes og meldes inn løpende til Møre og Romsdal fylkeskommune.

 • Skjønnsmessig prioritering
 • Søkere med varig livslang forflyttingshemming som priorSøkere som mottar grunnstønad til transport/stønad til egen bil fra folketrygda kan prioriteres etter søkere uten slik stønad.
 • Søkere med varig forflyttingshemming, men mest knyttet til deler av året, kan prioriteres etter søkere med konstant varig forflyttingshemming.

Kommunen skal her to ganger pr. år – innen den 10. mai og 10. november – opplyse Fylkeskommunen om hvilke godkjente brukere som skal meldes ut og inn av ordningen.