Omklassifisering av kommunale veier

Teknikk- og miljøutvalget vedtok i møte 16. november, PS 81/17, å legge forslag om omklassifisering av kommunale veier ut på høring.

Frist for innspill: 2. februar 2018

 

Bakgrunn for omklassifisering

Smøla kommunestyre vedtok 18.05.2017 i sak 20/17 følgende:

1. Smøla kommune gjennomfører omklassifisering av kommunale veier i henhold til tidligere føringer gitt i   økonomiplan og handlingsplan. Følgende kriterier fastsettes:

     a.   Veien har lav trafikkbelastning.

     b.   Veien ligger utenfor tettbebyggelse.

     c.   Veien inngår ikke i et samfunnsnyttig og regionalt transportnett.

     d.   Veien dekker ikke allmenne brukerinteresser eller offentlige virksomheter.

     e.   Veien er ikke av beredskapsmessig viktighet for kommunen.

     f.   Veien trafikkeres ikke av offentlig buss i rute.

2. Vedtatte kriterier og "Statusrapport for kommunale veier" legges til grunn for vedtak om omklassifisering av kommunale veier i Smøla.

3. Teknikk og miljøutvalget delegeres myndighet til å vedta omklassifisering av kommunale veier. 

Kostnader til drift og vedlikehold av veinett er et viktig grunnlag for å vurdere evt. omklassifisering av veiene. Omklassifisering av kommunale veier har vært tematisert ved flere anledninger, og i budsjett/økonomi og handlingsplan 2014–2017 ble det forskuttert omklassifisering med nedtrekk i årlige driftsrammer på kr. 100 000.-

Innspill til forslaget: frist 2. februar 2018.

 

Slik gjør du:

 

Dokumenter i saken:

 
NB! 24 av 72 kommunale veier vurderes omklassifisert i Smøla kommune.

Kontaktinformasjon

Birger Træthaug
Enhetsleder TVB
E-post
Telefon 954 05 654

Åpningstider

Man - fre Kl. 09.00 - 15.00

NB! Telefontid sentralbordet kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt