Alternativ 3 - Avansert utslippssøknad

Skal du etablere utslipp av avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet til sjø eller annen resipient?

Ingen kan sette i verk nye utslipp eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt. Kommunen er forurensningsmyndighet og fører tilsyn med at bestemmelsene og vedtak følges. Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann skal den ansvarlige sørge for at det er utarbeidet en skriftlig, fullstendig søknad

Dersom du skal koble deg på en kommunal avløpsledning: gå hit.

 

 

Nødvendig skjemavedlegg for utslippssøknad:

Nummer Type
5154 Nabovarsel
5155 Opplysninger gitt i nabovarsel (eventuelt)
5156 Kvittering for nabovarsel
5153 Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett
  Situasjonskart som viser konstruksjon, vei, avløp m.v.
  Tegninger av konstruksjonen.
  FDV dokumenter: Produktsertifikat, Drifts- og vedlikeholdsinstruks, Anvisninger
5168 Søknad om endring av gitt tillatelse (eventuelt)
5169 Søknad om midlertidig brukstillatelse (eventuelt)
5167 Søknad om ferdigattest

 

Andre eventuelle vedlegg:

Dokumentasjon av nøytral fagkyndig Vedlegg A
Dokumentasjon av rensegrad Vedlegg C
Kart med lokalisering av anlegg og utslipp (eksempel) Vedlegg D
Oversikt over berørte interesser Vedlegg F

 

Mer informasjon

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.