Eiendomsskattelisten

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skriftlig til Smøla kommune v/Eiendomsskattekontoret innen seks uker etter utlegging av listene. Frist: 12.04.23

Smøla kommunestyre vedtok i sak 48/22 den 15.12.22  å skrive ut eiendomsskatt i 2 terminer for 2023

a) Det skrives ut skatt på områder hvor det ikke er endringer i eiendomsskatteloven, dvs. oppdrettsanlegg i sjø/kraftverk/vindkraftverk/kraftnettet/anlegg omfattet av petroleumsloven, jfr. eiendomsskatteloven § 3 c.

b) Det skrives ut skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk, jfr annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.

c) Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire syvendedeler i 2022, jfr. overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punkt. 

d) Skattesats settes til 7 promille av eiendomsskattegrunnlag. 7 promille skal også gjelde for beregning av skatt på det særskilte skattegrunnlaget.

 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak  nr 48/22 om utskriving av eiendomsskatt den 15.12.22  for 2023, og med hjemmel i eiendomsskatteloven, er eiendomsskatteliste lagt ut til offentlig gjennomsyn  fra 01.03.2023. Listen finner du i lenken i denne artikkelen og ved publikumssenteret, Smøla Rådhus.

Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, Gnr og Bnr, eiendomsskattetakstene, skattesatsen, og utregnede eiendomsskattebeløp.

Eiendomsskatten forfaller i to terminer, 30. april og 30. oktober

Eiendomsskatteliste til gjennomsyn (PDF, 20 kB)