Jordleie

Driveplikten kan oppfylles ved at eieren driver selv eller ved bortleie. 

Eieren kan velge å oppfylle driveplikten ved å leie ut jorda. Jorda må leies bort som tilleggsjord til en annen landbrukseiendom i minst 10 år av gangen. Avtalen om bortleie må være skriftlig og uoppsigelig fra eiers side. I tillegg må den føre til driftsmessige gode løsninger. Avtaler som ikke oppfyller disse kravene, kan ikke gjøres gjeldende mellom partene eller overfor myndighetene.

Når avtalen er inngått, skal eier sende kopi av avtalen til kommunen.Dersom du er i tvil om en bortleieavtalen tilfredsstiller lovens krav, kan du henvende deg til kommunen på forhånd. Selv om avtalen er uoppsigelig fra eiers side, kan eier heve avtalen dersom leier misligholder avtalen.

Landbruksdirektoratet har en oversikt over jordleiepriser under "Jordleie".

 

Ved bortleie av jordbruksareal:

  • Det må inngås skriftlig leiekontrakt
  • Leietiden må være på minst 10 år
  • Jorda må leies ut til annen landbrukseiendom i drift
  • Jordleien må føre til en driftsmessig god løsning
  • Leieavtalen må godkjennes av kommunen
  • Leiekontrakten kan ikke sies opp av utleier i leieperioden, unntatt ved mislighold.
  • Ved kortere leietid enn 10 år, må det søkes om dispensasjon for varighet.  Det er hjemmelshaver (jordeier) som må søke om dispensasjon.

Ved lengre tid enn 10 år, er det krav om konsesjonsbehandling og delingssamtykke etter jordloven. Ev. muntlige eller skriftlige avtaler som er inngått før 1.7.2009, gjelder til de løper ut.

 

Forslag til jordleieavtale: