Mikrohus

Fra 1.juli 2023 tilpasses byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift til også å gjelde for mikrohus. Forskriftsendringene er først og fremst knyttet opp mot mikrohus til boligformål.  Et mikrohus som skal benyttes som helårsbolig skal oppfylle de samme kravene som en fritidsbolig med én boenhet. Målet med de nye reglene er å legge til rette for alternative boformer, slik at det blir enklere og mer kostnadseffektivt å bygge mikrohus. Det endres ikke på kravene til sikkerhet og du må fortsatt søke hos kommunen for å sette opp en slik bolig. 

Mikrohus - Klikk for stort bildeMikrohus. Norske Mikrohus

Hvilke regler gjelder?

(Teksten er hentet fra DiBK)

 • De nye reglene gjelder for frittliggende boligbygninger på inntil 30 kvadratmeter bruttoareal, med én boenhet i én etasje uten kjeller. Bygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 meter over bakken.
   
 • Bygningen må brukes til boligformål og må inneholde alle hovedfunksjoner. Det vil si stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett.
   
 • En bolig på inntil 30 kvadratmeter må fortsatt bygges etter kravene i plan- og bygningsloven til for eksempel plassering av huset, og løsninger for vann og avløp, renovasjon, atkomst og parkering.
   
 • Man må søke kommunen om å plassere et mikrohus, på lik linje med andre boligbygninger.
   
 • Midlertidige plassering av mikrohus er normalt unntatt fra kravet om søknad dersom plasseringen kun varer inntil 2 måneder, men også her kan det finnes begrensinger i lokalt vedtatte planer.

 

Byggesaksforskriften (SAK10)

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

Kort oppsummert:

 • Tomten må være bebygd.
 • Bygget må være fritttliggende.
 • Byggets maksimalt tillatt størrelse er 30 kvadratmeter.
 • Kun en etasje er tillatt (etasje er definert i veilederen "Grad av utnytting" på side 38).
 • Kjeller er ikke tillatt.
 • Maksimal tillatt høyde på bygget er 4,5 meter over bakken.
 • Det er ikke krav om uavhengig kontroll av mikrohus, forutsatt vilkårene ovenfor blir fulgt.

 

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)

Kort oppsummert:

Så langt vi kan se vil de generelle tekniske reglene (Byggematerialer, uteareal og grad av utnytting) også gjelde for mikrohus.  Når det kommer til for eksempel innvendig høyde så går mikrohus i samme kategori som fritidsbolig.  Krav til vinduer synes å være det samme som for fritidsbolig og bolig.  Krav til ventilasjon i mikrohus synes å være noe mindre enn hva den vil være for bolig og fritidsbolig.  Radonsikring og termisk inneklima er den samme som for bolig og fritidsbolig. 

Energikravene til mikrohus synes å følge de samme kravene som for fritidsbolig og bolig. Noe overraskende så vil det på lik linje med småhus, være krav til skorstein også for mikrohus (TEK17 § 14-4 (4)) med mindre man benytter vannbåren varme. En rask titt på internett viser at for eksempel Norske Mikrohus  har mulighet for vedovn.  Mikrohusnorge synes ikke ha skorstein på sine bygg, men her kan vi ta feil.  Tilsvarende gjelder for Raunahus og Skandinavisk Mikrohus.  Vi antar at tilbyderne av mikrohus justerer seg raskt og i tråd med de krav som gjelder fra 1.juli 2023.

 

Hvor kan du ikke føre opp mikrohus på Smøla?

Du kan IKKE føre opp mikrohus i strandsonen, i natur- og landskapsvernområder og i LNF områder, med mindre du får innvilget en dispensasjon.  Noen reguleringsbestemmelser kan også begrense mulighetene.  Smøla kommune ser imidlertid frem til å motta reviderte eller nye reguleringsplaner som også åpner for mikrohus i byggefelt. 

 

Artikler

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 90 81 89 09