Avløp

Søknad om utslipp skal sendes til kommunen. Det er ansvarlig eiers ansvar å fylle ut en fullstendig søknad med alle opplysninger kommunen trenger for å kunne behandle søknaden. Et lokalt rørleggerfirma, entreprenørfirma eller konsulentfirma kan være behjelpelig med å utarbeide og sende inn søknad til kommunen.

Søknadsskjema

Miljødirektoratets forslag til søknadsskjema

Søknadskjema

 

(Inntil videre tilbyr Smøla kommune et forenklet skjema.  Gå til den nederste nedtrekksmenyen som heter "Utslippssøknad for slamavskiller").

Nabovarsling

Det er ikke utarbeidet egne søknadsskjemaer i henhold til forurensningsforskriften i forbindelse med nabovarsling ved søknad om utslippstillatelse. Det gjøres imidlertid oppmerksom på at svarfrist på nabovarsling i henhold til plan og bygningsloven er 2 uker, som det fremkommer av nabovarslingsskjemaet nedenfor, mens svarfrist i henhold til forurensningsforskriften er 4 uker. Dette må det gjøres oppmerksom på, da det står 2 uker svarfrist i nabovarslingsskjemaet.

Nabovarsel kan enten sendes rekommandert, eller leveres personlig, mot kvittering. 

 1. Nabovarsel (sendes til naboen)
 2. Opplysninger gitt i nabovarsel (sendes til kommunen)
 3. Kvittering for nabovarsel (sendes til kommunen)
Vedlegg til søknaden
 1. Kart som viser lokalisering av anlegg og utslippspunkt. (Se eksempel)
 2. FDV-dokumentasjon.
 3. Dokumentasjon av nøytral fagkyndig.
 4. Dokumentasjon av rensegrad.
 5. Oversikt over berørte interesser.

 


Hva er FDV dokumentasjon?

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) inneholder drifts- og vedlikeholds instrukser, nedleggingsanvisninger og sertifikater.

Utslippssøknad for slamavskiller

Inntil det foreligger endringer av eksterne eller lokale bestemmelser så kan man benytte en forenklet søknadsløsning for slamavskillere.  Vi gjør oppmerksom på at kommunen på lang sikt gjennom lokal forskrift kan kreve at slamavskiller skiftes ut med bedre renseløsning.

 1. Søknad om utslippstillatelse (PDF, 61 kB).
 2. Kvittering for nabovarsel.
 3. FDV-dokumentasjon.
 4. Erklæring om ansvarsrett.
 5. Kart som viser lokalisering av anlegg og utslippspunkt. (Se eksempel)

 


Hva er FDV dokumentasjon?

FDV (forvaltning, drift og vedlikehold) inneholder drifts- og vedlikeholds instrukser, nedleggingsanvisninger og sertifikater.

 


Kort om slamavskiller

Smøla kommune har ingen forskrift om tillatte renseløsninger.  Det er imidlertid en etablert praksis for at renseløsningen må være minimum en slamavskiller på 4 kubikkmeter.  Dette forutsetter imidlertid av resipienten er tilstrekkelig stor.  Dersom resipienten ikke er stor nok vil kommunen kreve en utvidet renseløsning.  Slamavskiller gir lav renseevne for de fleste forurensningsparametere.  Slamavskillere representerer liten smittebeskyttelse pga lav rensegrad.  Slamavskilleren skal følge Norsk standard og herunder; NS-EN 12566-1: 2000+A1.  Slamavskilleren bør prosjekteres, dimensjoneres og etableres i henhold til VA/Miljø-Blad nr. 48.