Kystlynghei utgjør et vesentlig bidrag til flere økosystemtjenester langs kysten. Kystlynghei er en utvalgt naturtype, og er kategorisert som sterkt truet i Norsk rødliste for naturtyper.

 

Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse.

Fra 1.juli 2021 blir det endringer av § 19-2.  Tanken med endringene er å forenkle dispensasjonsbestemmelsen, og som vil kunne bidra til mer forutsigbar praktisering. Endringen tydeliggjør at det ikke kan dispenseres hvis hensynet til nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt.  Eksempelvis: Statlige retningslinjer for bygging i strandsonen.

Karmøy kommune vil følge opp 8 000 ulovligheter.  Av disse er 6 500 søknadspliktige tiltak. Hva med deg?

Fra 1. mai 2021 er det gjort endringer i både byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.

Nye Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble iverksatt 21.05.2021.

Fra 1. mai ble det enklere å bygge terrasser og små tilbygg. Her kan du se et opptak som viser de viktigste endringene.