Trapp er det temaet Direktoratet for byggkvalitet får flest spørsmål om i byggteknisk forskrift. Vi har derfor utviklet et nytt digitalt verktøy som skal gjøre det enklere å prosjektere trapp.

Nå kan foretak signere erklæringer om ansvar, samsvar og kontroll gjennom en ny signeringstjeneste fra Direktoratet for byggkvalitet.

Grundigere tilstandsrapporter skal bidra til å få ned konfliktnivået i forbindelse med kjøp og salg av bolig.

Fra nyttår skal kommunene prioritere å føre tilsyn med sikkerhet mot naturfarer og etablering av hybler.

Er det huskaldt hos deg og trekker det kaldt fra vinduene? Med dagens strømpriser har direktoratet for byggkvalitet noen smarte tips til hva du bør gjøre hvis du sliter med å holde varmen.

Det er fort gjort å gå i fella:  Tiltak som i utgangspunktet ikke krever søknad, kan like vell bli søknadspliktig.

I en verden der presset på naturressursene øker sterkt, er det avgjørende for miljøet at ressursene brukes mer effektivt. Derfor forenkler vi regelverket for å legge til rette for mer ombruk av brukte byggevarer. Det sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Les mer.

Kystlynghei utgjør et vesentlig bidrag til flere økosystemtjenester langs kysten. Kystlynghei er en utvalgt naturtype, og er kategorisert som sterkt truet i Norsk rødliste for naturtyper.

 

Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, deltakelse i samfunnet og livsutfoldelse.

Fra 1.juli 2021 blir det endringer av § 19-2.  Tanken med endringene er å forenkle dispensasjonsbestemmelsen, og som vil kunne bidra til mer forutsigbar praktisering. Endringen tydeliggjør at det ikke kan dispenseres hvis hensynet til nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt.  Eksempelvis: Statlige retningslinjer for bygging i strandsonen.

Karmøy kommune vil følge opp 8 000 ulovligheter.  Av disse er 6 500 søknadspliktige tiltak. Hva med deg?

Fra 1. mai 2021 er det gjort endringer i både byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift.

Nye Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ble iverksatt 21.05.2021.

Fra 1. mai ble det enklere å bygge terrasser og små tilbygg. Her kan du se et opptak som viser de viktigste endringene.