Bygge- og riveavfall

Med avfall menes materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Avfall som består av gravemasser fra byggevirksomhet er ikke omfattet.

Det er krav om avfallsplan for følgende tiltak:

  • oppføring, tilbygging, påbygging og underbygging av bygning dersom tiltaket overskrider 300 m² BRA

Skjema


  • vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygning dersom tiltaket berører del av bygning som overskrider 100 m² BRA
  • riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m² BRA
  • oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygge- og rivningsavfall.

Tiltak som berører flere bygninger, konstruksjoner eller anlegg skal vurderes under ett.

Skjema


Ved endring eller riving av eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall. For tiltak nevnt i andre til fjerde kulepunkt ovenfor skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse.

Farlig avfall fra bygg og anlegg (veileder)

Skal du rehabilitere eller rive? (veileder)


ASBEST

Lurer du på om du har asbest i huset? Hvordan ser man det? Og hva skal man i så fall gjøre med det? Hva sier reglene og hva er lurt?  Nettsiden byggogbevar.no har mer informasjon.  Arbeidstilsynet har også informasjon om asbest.

Byggogbevar

Arbeidstilsynet #1

Arbeidstilsynet #2

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.