Forhåndskonferanse

Hensikten med en forhåndskonferanse er å avklare hvilke bestemmelser og andre regler som gjelder for det tiltaket man ønsker å utføre og som bestemmer rammene for den videre saksbehandling.

 

Før en går i gang med et prosjekt, stort eller lite, er det anledning til å møte kommunen for å avklare ulike forhold knyttet til tiltaket. Tiltakshaver legger frem byggeplanene for kommunen og kommunen orienterer om innholdet i kommunale planer og andre bestemmelser og krav som er relevante for byggeplanene. Formålet er å etablere tidlig kontakt mellom tiltakshaver og kommunen og få belyst aktuelle problemstillinger, krav og forutsetninger.

Forhåndskonferanse kan holdes uavhengig av søknadsplikt. Det kan holdes forhåndskonferanse for søknadspliktige tiltak med og uten krav om ansvarsrett, og for tiltak som er unntatt fra krav om søknad og tillatelse.

Skal kommunen være i stand til å bidra med avklarende informasjon må det foreligge tilstrekkelig kunnskap om tiltaket som planlegges. Dette forutsetter at tiltakshaver i forkant av konferansen gir kommunen opplysninger om type tiltak, omfang, plassering, bruk med videre, slik at kommunen kan gjøre nødvendige forberedelser.

Kommunen har ansvar for at referat føres. At referatet utarbeides i møtet vil forhindre etterfølgende uenighet om hva som fant sted, samt utelukke at eventuelle etterfølgende forhold tas inn i referatet. 

Tjenesten er gebyrbelagt.

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271

Åpningstider

Våre kontorer er åpne for ekspedisjon mellom kl. 0900 - 1400, mandag til fredag, etter avtale.