Hva kan du søke tilskudd til?

  • Styrke marint kunnskapsgrunnlag
  • Tiltak for å hjelpe villaksen

 

Les mer

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) vil nå be brann- og redningsvesenet å kartlegge aktivitetssentrene de har i sine kommuner, og vurdere behov for tilsyn eller andre tiltak. Samtidig vil DSB gjennomføre tilsyn med utvalgte aktivitetssentre.

Bakgrunnen er rapporten «Brannsikkerhet i lek- og aktivitetssenter», som er bestilt av DSB og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Rapporten vurderer hvor godt aktivitetssentrene er rustet for å ivareta brannsikkerheten.

(LES MER)

Fra første oktober ble ByggSøk lukket for godt.  Denne tjenesten erstattes nå av nye og mer moderne søknads løsninger.

Skal du bygge for første gang? Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang.

Vil du endre bruken av et rom og lurer på om du må søke? Eller lurer du på hvilke krav byggereglene stiller til rommet du skal endre? Direktoratet for byggkvalitet har laget en ny veiviser som hjelper deg å finne ut av dette.

Miljødirektoratet og Direktoratet for byggkvalitet har laget en sjekkliste for hva du enkelt kan gjøre selv for å forebygge skader som følge av klimaendringene. Klimaendringene fører blant annet til at det blir fuktigere, noe som øker faren for råteskader. I dag har omtrent 615.000 norske bygninger høy risiko for råteskader, og råteskader utgjør omtrent 75 prosent av alle bygningsskader. Fukt kan også føre til muggsopp, som kan forårsake alvorlige helseproblemer.

Fra 1. november 2019 vil det være obligatorisk å CE-merke ytterdører med og uten brannegenskaper.Hvis den som monterer døren velger å installere andre beslag enn de som er spesifisert av produsenten, tar montøren ansvaret for produktets ytelse og funksjon. Det samme prinsippet gjelder også når montøren avviker fra produsentens monteringsanvisning og/eller bruksanvisning.

Da har noen planer om å bygge eller gjøre endringer i nærheten av din eiendom.

Skal du mudre i sjø?  Mudring, dumping og utfylling er typer av engangstiltak som alltid vil kunne påvirke det akvatiske miljøet. Påvirkning vil være avhengig av massenes natur og eventuelle forurensningsgrad, og av størrelse på tiltaket, lokalitet og tidsperiode. Ofte vil slike tiltak medføre en betydelig risiko for at forurensa sedimenter virvles opp og spres. 

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg. Asbest kan være kreftfremkallende.