Da har noen planer om å bygge eller gjøre endringer i nærheten av din eiendom.

Skal du mudre i sjø?  Mudring, dumping og utfylling er typer av engangstiltak som alltid vil kunne påvirke det akvatiske miljøet. Påvirkning vil være avhengig av massenes natur og eventuelle forurensningsgrad, og av størrelse på tiltaket, lokalitet og tidsperiode. Ofte vil slike tiltak medføre en betydelig risiko for at forurensa sedimenter virvles opp og spres. 

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg. Asbest kan være kreftfremkallende.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert en ny faktaside om arealbruk i Norge. 

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner.

Skal du sette opp noe som er søknadspliktig, skal du vanligvis varsle naboen.

Og, kan du bygge denne uten å søke?

Nå i juni vil 1200 ansatte på Nordmøre få nytt arbeidsverktøy.

For dem som sysler med tanker om å etablere campingplass på Smøla, så bør man sette av litt tid på et høringsnotat som kan bli en realitet i byggteknisk forskrift i løpet av året.

På oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet har Nomiko utarbeidet en rapport om hvordan avfallsplaner og sluttrapporter utarbeides og innrapporteres. Rapporten beskriver også fremtidige ønsker hos brukerne.Rapporten gir en oversikt over hvordan entreprenører og kommuner utarbeider og mottar sluttrapporter i dag.

(les rapporten)