Endring av § 19-2 (dispensasjons bestemmelsene).

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foreslått endringer i plan- og bygningsloven og dispensasjonsreglene.

Departementet foreslår endringer i plan- og bygningsloven § 19-2 som regulerer kommunens adgang til å innvilge dispensasjon fra bestemmelser. I forslaget kan det ikke dispenseres dersom hensynet til nasjonale og regionale hensyn blir vesentlig tilsidesatt.  Strandsonen er regulert av nasjonale retningslinjer. I høringen foreslås det nå at de skjønnsmessige vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt rettsanvendelsesskjønn.  I praksis vil vi dette bety at kommunalt skjønn (forvaltningsskjønn) ikke kan benyttes når kommunen skal behandle en bygge- og fradelingssak i strandsonen. Kommunen skal isteden vurdere om nasjonale hensyn blir vesentlig tilsidesatt.  I andre dispensasjon, f.eks. utnyttelsesgrad, takhøyde etc., så foreslår man at forvaltningsskjønnet benyttes, dvs. kommunens egen vurdering teller mer enn vurderingene til andre eksterne myndigheter.  Vi kommer tilbake med mer informasjon, når vi vet mer. 

Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven mv. (regional plan, dispensasjon m.m.)

 

Se forøvrig:

Høring - forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen