Mudring

Skal du mudre i sjø?  Mudring, dumping og utfylling er typer av engangstiltak som alltid vil kunne påvirke det akvatiske miljøet. Påvirkning vil være avhengig av massenes natur og eventuelle forurensningsgrad, og av størrelse på tiltaket, lokalitet og tidsperiode. Ofte vil slike tiltak medføre en betydelig risiko for at forurensa sedimenter virvles opp og spres. 

Slike tiltak er søknadspliktig.  Send søknad til kommunen.  Sammen med dette skjemaet må du vedlegge kart som viser hvor mudring/utfylling/dumping i sjø vil finne sted.  Videre må du legge ved søknad til Fylkesmannen.