Kommuneplan

Kommuneplanen styrer all planlegging i en kommune. Den peker ut den langsiktige utviklingen i Smøla kommune og angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen.

Mer informasjon om kommuneplan

Hva er en kommuneplan?

Kommuneplanen er kommunens viktigste overordnete plan. Den gjelder for hele kommunen. Den styrer all planlegging i kommunen, og setter mål for hvordan kommunen skal utvikles videre. Kommuneplanen omfatter alle tjenesteområdene vi har i kommunen: Oppvekst, Helse og mestring, Kultur, miljø og samfunn, digitalisering, organisasjon og utvikling, økonomi og kommunikasjon. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver.  

En samlet kommuneplan består både av en samfunnsdel med handlingsdel og en arealdel.

Det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Vedtatt kommunedelplaner skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunen.

 

Hva inneholder en kommuneplan?

Formålet med en kommuneplan er å skape langsiktighet og forutsigbarhet i politikk og arealbruk for kommunens innbyggere.


Samfunnsdel
Samfunnsdelen staker ut langsiktige mål med strategier for samfunnets ønskede utvikling. Samfunnsdelen skal bygge på FNs bærekraftsmål, og vise hvordan disse skal følges opp lokalt. Kommuneplanens samfunnsdel 2020- 2031 ble vedtatt 10.12.2020

Se kommuneplanens samfunnsdel her


Arealdel
Arealdelen består av et plankart med bestemmelser og en planbeskrivelse med konsekvensutredning. Arealdelen viser hvordan arealene i kommunen skal brukes og/eller vernes, og hvordan strategiene fra samfunnsdelen skal realiseres ved riktig lokalisering av tjenester og funksjoner.  Arealdelen er en grovmasket plan som viser hvor vi skal bygge gode boligområder, næringsområder, veger og kollektivtransport, skoler, barnehager og andre tjenester. Den viser også hvor vi skal ha grønne områder som ikke skal bygges ut. Utbyggingsområder blir senere planlagt mer detaljert i reguleringsplaner.

Se kommuneplanens arealdel her

Hvor lenge varer en kommuneplan?

Planen varer i tolv år, men behandles vanligvis på nytt (det vil si at den rulleres) etter kommunevalget hvert fjerde år. 

Hvem lager kommuneplanen?

Kommuneplanen utarbeides av kommunen. Kommunestyret legger føringene for arbeidet og vedtar planen. Kommunedirektøren leder det administrative arbeidet, og de ulike tjenesteområdene deltar og bidrar til en samlet plan.

Når starter arbeidet med kommuneplanen?

Arbeidet med kommuneplanen pågår kontinuerlig, men planprosessen til revisjonsarbeidet starter som regel opp etter kommunevalget. På den måten kan det nye kommunestyret styre kommunens utvikling i den ønsket retning.