Høring - bredbåndsutbygging

Smøla kommune har i flere år jobbet for å forbedre bredbåndsdekningen i kommunen gjennom nye utbygginger og forbedringer av nett for innbyggere og bedrifter. Det vil på nytt bli søkt om utlyst tilskudd til videre utbygging av bredbåndsnettet.

Høringsfrist: 28. mai 2019

Send høringsuttalelse

Bredbåndsstøtteordningen er finansiert over statsbudsjettet. Fylkene har på bakgrunn av en fordelingsnøkkel gitt av Nasjonale kommunikasjonsmyndigheter (NKOM) fått tildelt hver sin pott som er søkbar for alle kommunene i fylket. Fylkeskommune vurderer søknadene før NKOM foretar den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.  

Formålet med ordningen er å bidra til at alle husstander for tilbud om bredbånd av grunnleggende god kvalitet. Det kan også gis tilskudd for å øke kapasiteten for bredbånd i områder hvor det ikke kan forventes å komme nye kommersielle tilbud i de nærmeste årene.

Blant kravene for å søke støtte til utbygging, er at planen for utbyggingen skal være til høring i fire uker (en måned). Kommunen må kunngjøre de geografiske områdene utbyggingen skal gjelde for, og det skal være mulig for alle berørte parter å gi innspill til kommunen som kan være vesentlig for søknaden eller prosjektet.

Det vises til evalueringskriteriene for ordningen:

  1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud
  2. Kostnadseffektivitet
  3. Lokal medfinansiering
  4. Plan for bærekraftig drift
  5. Forbedring av eksisterende bredbåndstilbud
  6. Påvirkning på lokal samfunnsutvikling

Smøla kommune jobber fremdeles med å etablere sitt stamnett og ønsker å bruke denne utbyggingsperioden til å utvide dette ytterligere. Det er ønske om å gjøre nytt forsøk for å få søkt inn disse områdene som kan være realiserbare:

  1. Frostadheia
  2. Skomsøyvåg - Straumen

Smøla kommune ønsker innspill til utbygging i området og informasjon om eventuelle lokale forhold som bør vektlegges.
 

I forbindelse med søknaden inviteres bedrifter, innbyggere, lag og foreninger og eventuelle andre interessenter til å komme med innspill til kommunen innen 28. mai 2019 kl. 10.00.

Smøla kommune har tidligere mottatt innspill fra bedrifter og beboere i området, og ber om enkel tilbakemelding om disse fortsatt står ved lag.
 

Innspill kan også sendes til postmottak@smola.kommune.no og merkes «Høringsuttalelser bredbåndsutbygging».

Ønsker du mer informasjon om planene?

Kontakt daglig leder Smøla Nærings- og kultursenter KF - Gunnlaug Kristiansen - på telefon 97 10 39 06

Kontaktinformasjon

Gunnlaug Kristiansen
Daglig leder
E-post
Telefon 971 03 906