Høring - Lokale forskrifter etter ny opplæringslov

I ny Lov om grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) som trer i kraft fra 1. august 2024, er det flere endringer i forhold til dagens lov, blant annet er det krav om at det skal utarbeides lokale forskrifter.

Det er to prinsipp som legges til grunn, der det er krav om lokale forskrifter og der kommune kan fastsette lokale forskrifter.

Før kommunen fastsetter ny forskrift må saken være forsvarlig utredet og opplyst, jf. forvaltningsloven § 37.

Det er kommunestyret som fastsetter lokale forskrifter.

Frist for å sende inn uttalelse: 28.april 2024

Lokal forskrift

Når offentlige myndigheter bestemmer rettigheter og plikter for et bestemt antall, eller krets med private personer eller virksomheter, er det en forskrift. Definisjonen følger av forvaltningslovens § 2 bokstav c, jf. bokstav a.

Forvaltningsloven stiller formelle krav til fastsettelse, utredning og høring av forskrift. Høringsfrist kan ikke være mindre enn seks uker. Etter høringsfristen er avsluttet og det er tatt stilling til eventuelle innspill, kan forskriften vedtas av den som har myndighet, og deretter skal den kunngjøres i Norsk Lovtidend.

Ved fastsetting av lokale forskrifter er det lovhjemmelen som bestemmer hva det skal eller kan fastsettes forskrifter om, og hvem som har myndighet. Det kan ikke fastsettes forskrifter som strider mot lover eller sentrale forskrifter.

For å ivareta at saken er godt opplyst legges utkast til forskrifter ut på offentlig høring gjennom kommunes hjemmeside, samt at utkast sendes på høring til skolenes foreldreutvalg og samarbeidsutvalg.

Høringsskjema

Utkast til forskrifter

Permisjon fra skolen  (PDF, 83 kB)

Permisjon fra skolen er i dagens lovverk regulert i § 2-11 (permisjon fra den pliktige opplæringa). Når det er forsvarlig, kan kommunen gi den enkelte eleven permisjon i inntil 2 uker. Dette er ikke regulert i forskrift.

Ny lov § 2-2, fjerde ledd (plikt til grunnskoleopplæring), regulerer at kommunen kan gi permisjon fra skolen. Det er krav om lokal forskrift. Lengden på permisjon er ikke fastsatt i loven, men fastsettes i lokal forskrift. 

 

Skolefritidsordning (SFO) (PDF, 71 kB)

SFO er i gjeldende Opplæringslov regulert i § 13-7, der det stilles krav om vedtekter. I ny lov § 4-5, femte ledd, er det fastsatt krav til lokale forskrifter. Utkast til forskrift for SFO er utarbeidet i all hovedsak på allerede gjeldende vedtekter. Når ny lokal forskrift vedtas og settes i verk, oppheves samtidig gjeldende vedtekter for SFO med samme virkningsdato.

 

Skoleregler (PDF, 83 kB)

I dagens opplæringslov er dette regulert i § 9A-10 (ordensreglement). Lokal forskrift ble vedtatt i 2012. Den forskriften regulerer bortvising fra opplæringen, men i ny opplæringslov er dette flyttet til kapittel 13, ordenstiltak. Se også utkast til lokal forskrift om bortvising.

I ny lov er skoleregler hjemlet i § 10-7, som også skal ha lokal forskrift. Utkast til ny lokal forskrift ivaretar på samme måte som tidligere elevens beste, demokrati, retter og plikter og orden og oppførsel. Med utgangspunkt i ny lokal forskrift skal skolene utarbeide egne trivselstiltak og regler for orden og oppførsel. 

 

Skolerute (PDF, 46 kB)

Omfanget av grunnskoleopplæringen er i dag lovfestet i § 2-2. Kommune gir forskrift om ferie- og fridager i skoleåret. I ny opplæringslov er skolerute regulert i § 14-1, andre ledd. Lengden på skoleåret er det samme som tidligere, der opplæringa skal strekke seg over minst 38 uker innenfor rammen av 45 sammenhengende uker i skoleåret. Smøla kommune har fulgt Møre og Romsdal fylkeskommune sin skolerute gjennom flere år, og tilpasser dette også i nytt utkast til lokal forskrift. Dette har også sammenheng med gjennomføring av skoleskyss.

 

Hovedmål (PDF, 43 kB)

Ny opplæringslov § 15-2 setter krav til lokal forskrift om hovedmål ved den enkelte skole. 

Utkast til lokal forskrift om hovedmål fastsetter bokmål som skriftspråk for skolene i Smøla kommune. Dette skal brukes i den skriftlige opplæringen og i den skriftlige kommunikasjonen med elever og foreldre.

 

Bortvising (PDF, 51 kB)

Bortvising reguleres i ny opplæringslov § 13-1. Loven sier her at kommunen kan fastsette egen lokal forskrift etter skoleregler i § 10-7. Vurderingen her er at det vil være behov for en lokal forskrift om bortvising for å kunne ivareta lokal forskrift om skoleregler.

 

Saksgang i fastsettelse av lokale forskrifter etter regler i ny opplæringslov

Livsløpsutvalget som fagutvalg behandler først utkast til lokale forskrifter. Etter at forskriftene har vært på høring behandles de på nytt i utvalgets møte 30. mai, der det fattes vedtak som videresendes for behandling i kommunestyret.

Det vurderes videre at lokale forskrifter må være sluttbehandlet og fastsatt i kommunestyremøte 12. juni, og at de deretter kunngjøres med iverksettelse fra 1. august 2024.