Planoppstart for detaljreguleringsplan for Straumen tettsted

Varsel om planoppstart for detaljregulering Straumen tettsted

Tiltakshaver: Smøla kommune
Planlegger: Ikon Arkitekt & Ingeniør AS

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 meldes det om oppstart for detaljreguleringsplan Straumen tettsted, plan-ID 157320210008, Smøla kommune. Planarbeidet utføres på vegne av Smøla kommune. Reguleringsplanen ser på plassering av funksjoner og videre utvikling av tettstedet. Det er tenkt to folkemøter i tillegg til generell medvirkning gjennom reguleringsprosess. 

 

Folkemøte

Første folkemøte vil gjennomføres i løpet av høringsperioden for varsel av planoppstart. Folkemøtet avholdes 24.08.2023 på Eco Camp, kl. 18:00 - 20:00. Neste folkemøte vil holdes i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget.

 

Mer informasjon

Informasjon om planarbeidet finnes på nettsiden til Ikon Arkitekt & Ingeniør AS.

Les mer

 

Innspill/uttalelse

Uttalelser til det foreslåtte planarbeidet sendes skriftlig til:

  • Ikon Arkitekt & Ingeniør AS, Hauggata 12-14, 6509 Kristiansund N, eller
  • e-post post@ikon.as

HØRINGSFRIST UTLØPT

 

Vedlegg