Høring og offentlig ettersyn - Vikan Havn Smøla havneutvikling

Smøla formannskap vedtok i møte den 11.06.19, sak nr. 61/19, at reguleringsplan Vikan havn Smøla havneutvikling legges ut til offentlig ettersyn og høring i henhold til plan og bygningsloven §11-14. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-11, jfr. også § 12-10.

Vedtatt plankart i målestokk 1:2000, planbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig her i perioden frem til høringsfristen:

  • nettsiden
  • planinnsyn
  • publikumssenteret (papirversjon)

Merknader

Sendes innen høringsfrist (til og med) 31.07.19 (minimum 6 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort)

Hensikten med planarbeidet er industri-/havneutvikling.

Dokumenter