VEDTATT MINDRE REGULERINGSENDRING FOR KORSVOLL REGULERINGSFELT, EDØY, BNR 013/062 OG 048

Smøla formannskap vedtok i møte 20.11.2018, saknr. 127/18 mindre reguleringsendring for Korsvoll reguleringsfelt, Edøy, gnr. 013/062 og 048. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Klikk for stort bilde

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatte plankart i målestokk 1:500,

planbestemmelser (PDF, 216 kB) og saksfremlegg (PDF, 2 MB) er tilgjengelig på kommunens nettside og i planinnsyn i perioden frem til klagefristen. Dokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn i publikumssenteret.

Frist

Klagefrist på vedtak er etter forvaltningsloven § 29 satt t.o.m. 31.07.2019 (minimum tre uker fra den dagen vedtaket er kunngjort).

Merknader

Merknader til planforslaget sendes skriftlig til:

•  Smøla kommune, postboks 34, 6571 Smøla

•  e-post: postmottak@smola.kommune.no

•  eller ved å benytte elektronisk høringsskjema

Kontaktinformasjon

Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla