Kveldro - vedtak sluttbehandling

Smøla formannskap vedtok i møte 07.06.2022, sak 40/22 og Smøla kommunestyre vedtok i møte 16.06.2022, sak 26/22 «detaljreguleringsplan Kveldro», GID 13/24, planID 157320160003, med tilhørende reviderte dokumenter.

 

Kveldro område for regulering

 

Hjemmel: plan - og bygningsloven §12-12.

Forslagstiller Smøla Hytteutleie AS v/Per Anders Gubrandsen. Planens formål: Fritids- og turistanlegg

Dokumenter: 

 

Uttalelser til planen? Send på følgende måte:

FRIST UTLØPT