Planoppstart av detaljreguleringsplan for Olaflata

I samsvar med Plan- og bygningsloven §12 - 8 kunngjøres det herved om oppstart av reguleringsarbeid for nye boliger i Skaget i Smøla kommune. Tiltakshaver er Smølabygg AS.  Planområdet er avgrenset som vist på kart nedenfor. 

Kart som viser planområde for ny detaljreguleringsplan. - Klikk for stort bildePlanområde for ny detaljreguleringsplan. Smøla kommune

Området omfattes av kommuneplanens arealdel 2020-2032 og området er regulert til boligformål. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for nye boligbebyggelse, med både eneboliger 2 – 4 mannsboliger innenfor planområdet.  I tillegg foreslås det båtnaust, med muligheter for felles flytebrygge, i sjøkanten. I det videre planarbeidet vil bebyggelse, form, utnyttelse og uteoppholdsarealer, infrastruktur, byggegrenser og arealformål bli avklart. 

Det er vurdert at tiltaket ikke faller inn under forskriften om tiltak som krever konsekvensutredning. Det vil imidlertid bli gjort en særskilt vurdering av konsekvensene for registrert kystlynghei i planområdet. 

Innspill til planarbeidet kan rettes til Arkplan Arkitektkontor v. Nils Sigurd Klykken, tlf.: 95869941 eller pr. epost: nsk@arkplan.no innen 14.04.2023

Illustrasjon planlagt område - Klikk for stort bildeIllustrasjon planlagt område Arkplan AS