Vedtatt detaljreguleringsplan for Singsholmen og Moloen, gID 52/87, PlanID 157320180002

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12 har kommunestyret vedtatt den 10.12.2020, saknr.76/20, detaljreguleringsplan for Singsholmen GBnr. 52/87, planID 157320180002, med tilhørende dokumenter.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å utvikle et konsept for videre bruk av Rødvingbrygga i tilknytning til bevertning, hotell/overnatting og velvære-, kultur- og naturopplevelsestilbud på Singsholmen og moloen.

Singsholmen og moloen - Klikk for stort bildeSingsholmen og moloen 

Vedtatte plankart i målestokk 1:1500, planbestemmelser, planbeskrivelser, ROS-analyser samt andre sentrale dokumenter er tilgjengelige på Smøla kommunes nettside og i planinnsyn i perioden frem til klagefristen. Dokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn i publikumssenteret.

Vilkår for ovennevnte vedtak:

Planvedtak kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Den vedtatte reguleringsplanen er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Kommunestyrets vedtak, kan i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12,

jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må fremsettes skriftlig, stilles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal og sendes til Smøla kommune innen tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Fristen for å klage på alle ovennevnte vedtak er etter forvaltningsloven § 29 satt t.o.m. 30.01.2020 (tre uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Kopi av uttalelser/merknader til vedtak sendes skriftlig til:

Kontaktinformasjon

Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla