Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan Kveldro, gnr. 13/24

Politisk sluttbehandling/egengodkjenning

Klagefrist: 15.06.2020

Smøla kommune har vedtatt reguleringsplanen for Kveldro på Edøya. Planen ble vedtatt i Smøla formannskapet 05.mai 2020, vedtaksnr. 24/20, og i kommunestyret 14.mai 2020, vedtaksnr. 23/20.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Klikk for stort bilde 

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er fritidsboliger, koloni-/parsellhager og en næringsdel med overnatting, spa/velvære samt småbåtanlegg.

Vilkår for ovennevnte vedtak

Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, jfr. Forvaltningslovens kapittel VI. Eventuell klage må fremsette skriftlig, stiles til Smøla kommune og endelig avgjøres av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Dokumenter:

Dokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn i publikumssenteret, og i planinnsyn i perioden frem til klagefristen.                                   

Fristen for å klage på vedtaket etter forvaltningsloven § 29, er satt t.o.m. den 15.juni 2020 (minimum tre uker fra den dagen vedtaket er kunngjort). Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.

Uttalelser til planforslaget sendes skriftlig til:

• Smøla kommune, postboks 34, 6571 Smøla

e-post

høringsskjema

Kontaktinformasjon

Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla