Vedtatt detaljreguleringsplan Kveldro, gid 13/24, PlanID 157320160003

Kveldro - Klikk for stort bildeKveldro 

I medhold av plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12 har kommunestyret vedtatt den 10.12.2020, saknr.75/20, detaljreguleringsplan Kveldro på Edøya, GBnr.13/24, Smøla Hytteutleie AS v/Per Anders Gubrandsen, planID 157320160003, med tilhørende dokumenter.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er fritidsboliger, koloni-/parsellhager og en næringsdel med overnatting, spa/velvære samt småbåtanlegg.

Vedtatte plankart i målestokk 1:1000, planbestemmelser, planbeskrivelser, ROS-analyser samt andre sentrale dokumenter er tilgjengelige på Smøla kommunens nettside og i planinnsyn i perioden frem til klagefristen. Dokumentene er også tilgjengelige for gjennomsyn i publikumssenteret.

Aktuelle dokumenter

Vilkår for ovennevnte vedtak:

Planvedtak kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Den vedtatte reguleringsplanen er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Kommunestyrets vedtak, kan i henhold til plan- og bygningslovens (PBL) § 12-12, jfr. forvaltningslovens kapittel VI, påklages til overordnet myndighet. Eventuell klage må fremsettes skriftlig, stilles til Fylkesmannen i Møre og Romsdal og sendes til Smøla kommune innen tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Fristen for å klage på alle ovennevnte vedtak er etter forvaltningsloven § 29 satt t.o.m. 30.01.2020 (tre uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen).

Kopi av uttalelser/merknader til vedtak sendes skriftlig til:

Kontaktinformasjon

Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Åpningstider

Åpningstid rådhuset: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

NB! Telefontid sentralbordet: man - fre: kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandlere kan nås på direktenummer

Kontakt oss! - Finn en ansatt

Adresse

Pb 34
6571 Smøla