Vedtatt reguleringsplan Dyrnesenga boligområde sluttbehandling/egengodkjenning

Klikk for stort bilde 

Smøla formannskapet vedtok i møte 08.10.2019, saknr. 20/19 og kommunestyret vedtok i møte 22.10.2019, saknr. 12/19 reguleringsplan ved Dyrnesenga boligområde. Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er boligutvikling.

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtatte plankart i målestokk 1:2000, planbestemmelser og planbeskrivelser, samt andre sentrale dokumenter i de ovennevnte sakene er tilgjengelig i planinnsyn.

Dokumentene er også tilgjengelig i kommunens innsynsløsning.

Kontaktinformasjon

Liliana Ramsing
Planlegger
E-post
Telefon 904 74 642

Adresse

Pb 34
6571 Smøla