Spørretime

e-skjema spørretimen

Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, kan det gjennomføres inntil 30 minutter offentlig spørretid. Dette gjelder ikke i forbindelse med kommunestyrets behandling av økonomiplan og årsbudsjett.
Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøtet settes. Foreligger det ingen spørsmål ved møtets begynnelse eller utnyttes spørretiden ikke fult ut, settes møtet og forhandlingene begynner etter vedtatt saksliste.
Alle personer bosatt i Smøla kommune kan stille spørsmål til ordføreren. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere. Ordfører, eventuelt i samråd med gruppelederne, avgjør hvem som skal svare.

For at det skal kunne svares på spørsmålene, må disse være innlevert skriftlig minst 3 dager før møtet. Spørsmålene må være korte og leses opp av spørsmålsstiller.
Spørsmålene må bare gjelde saksområder som kommunen har ansvar for og være av allmenn interesse for kommunens innbyggere.
Det er ikke anledning til å reise spørsmål som berører saker som er satt på saklisten og skal behandles i samme møte.