Skjema

Her finner du en oversikt over søknadsskjema. Flere kan søkes elektronisk, mens noen er fortsatt manuelle

Næring
Omsetningsoppgave for alkohol
Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Salgsbevilling for alkohol
Næringsfond - regionalforvaltning

Landbruk

 

Høring
e-skjema for høringer (innspill/uttalelse)

 

Startlån, tilskudd og bostøtte
Startlån søknadsskjema (Husbanken)
Flyttemelding til folkeregistret
Bostøtteskjema
Samtykkeerklæring startlån og boligtilskudd
 
Barnehage
Barnehage - ny plass, endring/overføring, oppsigelse

 

Brann
Oppbevaring av brannfarlig vare, LPG, eksplosiver
Melding om montering av ildsted
Melding om brenning av St.Hansbål

 

Skole og SFO
SFO - søknad om ny plass, endring/oppsigelse eller sommer-SFO
Innskriving/innmelding av nye elever i grunnskolen
Søknad om fri fra undervisning
Opptak i kulturskolen - nye elever
Opptak i kulturskolen - aktive/eksisterende elever
Avmelding kulturskolen (innlogging "min side")
Søknad om gratis skoleskyss - farlig skolevei

 

 
Kultur og fritid
Søknad om leie av Smølahallen
Søknad om leie av møterom  - Gurisentret
Søknad om kulturmidler - frivillige lag/foreninger og organisasjoner
Kulturprisen - Forslag til kandidater
Søk om ledsagerbevis

 

Helse og omsorg

 

Bygg og forvaltning
1. Fylkesveg: Avkjørsel/atkomst/byggegrense
2. Eiendom: Skjøte
3. Eiendom: Konsesjon
4. Eiendom: Egenerklæring om konsesjonsfrihet
5. Eiendom: Fradeling
6. Eiendom: Grensepåvisning, justering, klarlegging, nymerking
7. Eiendom: Sammenslåing av eiendom
8. Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt
9. Bygge: Søknad (papir)
10. Bygge: Søknad (elektronisk)
11. Bygge: Ferdigattest/midlertidig
12. Bygge: Forhåndskonferanse
13. Bygge:  Oppstart/ferdigstillelse av IKKE søknadspliktig tiltak
14. Bygge: Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse
15. Bygge: Unntatt søknadsplikt - Melding om bygning
16. Utslippstillatelse
17. Skjema for landbruket
18. Kassere fritidsbåt
19. Situasjonskart
20. Byggesaksblanketter - dibk
21. 

 

Natur- og viltforvaltning
Skjema - sett hjort
Søknad om godkjenning av vald
Slaktevektskjema
Fiske: Fangstrapport, fiskekort, fiskeravgift
Jakt på skadegås