Jakt på skadegås

Miljødirektoratet forutsetter at felling av skadegjørende grågås skal være ett av flere virkemiddel for å hindre eller begrense skader. Det er likevel et ufravikelig prinsipp at forskriften ikke praktiseres slik at det medfører en uthuling av lovens fredningsprinsipp.

 

ELEKTRONISK SØKNAD:

Felling av skadegås

Felling av skadegås (Testskjema 1)

Felling av skadegås

Varighet for jakt på skadegås er på 14. dager
Varighet for jakt på skadegås er på 14. dager
Skriv inn gårds- og bruksnummer på den eller de eiendom(er) jakten vil foregå på.

Før felling plikter eier i rimelig utstrekning å forsøke andre tiltak for å avverge skader på åker og eng.
Felt merket med * må fylles ut

 

 

Fellingsrapport skadegås

Fellingsrapport skadegås (Testskjema 2)

Fellingsrapport

Skriv gård- og bruksnummer på den eiendom felling av grågås er utført på.

Også null-rapporter skal leveres. Manglende og feilaktig rapportering kan få konsekvenser for senere fellingsløyver. Med løyvet ble du gitt rett til å felle 5 stk. skadegås.


SKADEGÅS NR.1

SKADEGÅS NR.2

SKADEGÅS NR.3

SKADEGÅS NR.4

SKADEGÅS NR.5

Felt merket med * må fylles ut

 

 

Vi ønsker oss en evaluering av skjemaene ovenfor.  Benytt gjerne evalueringsskjema til kommuneforlaget.  

 


PAPIRSØKNAD:

 
 

Omfang av skade

For å unngå uthuling av forskriften må visse kvalifiserte krav være tilfredsstilt før eventuell felling iverksettes:

Tidligere Viltlovens § 14 satte krav om at skade skal ha skjedd. Miljødirektoratet utdyper dette med at skaden må ha oppstått i inneværende sesong, og i et omfang som er av vesentlig økonomisk betydning for den skadelidte, eller som vil få tilsvarende betydning dersom skaden fortsetter.  Bestemmelsen er erstattet av Naturmangfoldloven.

Det fremgår av "Forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon" at man før felling plikter i rimelig utstrekning å forsøke andre tiltak for å avverge skade.  

Bondelaget har laget en brosjyre om "Hvordan forebygge beiteskader av gjess". Den skadelidte skal i rimelig utstrekning ha gjennomført tiltak for å hindre/begrense skaden. Hva som forstås med rimelig utstrekning, vil til enhver tid være gjenstand for kommunalt skjønn.

 

Søknad om skadefelling

Her er noen vilkår for jakt på skadegås:

  1. Søknad om skadefelling skal være skriftlig.
  2. Søknaden skal angi hva det er skade på og i hvilket omfang.
  3. Søknaden skal angi hvor skadestedet er.
  4. Søknaden skal angi hvilke forebyggende tiltak som er forsøkt for å forhindre/redusere skadeomfanget.
  5. Søknaden skal angi om det har vært skader tidligere år.

I henhold til forskriften skal kommunen fastsette særskilte vilkår for en eventuell tillatelse, herunder:

  1. Antall individer av en bestemt viltart som kan felles.
  2. I hvilket nærmere avgrenset området fellingstillatelsen er gyldig.
  3. I hvilken tidsperiode fellingstillatelsen er gyldig.
  4. Hvem tillatelsen gjelder for.
  5. Rapporteringsplikt

Kontaktinformasjon

Tom Reidar Høibjerg
Leder, Bygg & Forvaltning
E-post
Telefon 918 02 271