Skjema

Her finner du en oversikt over søknadsskjema. Flere kan søkes elektronisk, mens noen er fortsatt manuelle.

Barnehage

Søke eller bytte barnehageplass

Søk om redusert foreldrebetaling i barnehagen

 

Brann

Oppbevaring av brannfarlig vare, LPG, eksplosiver

Søknad om handel med fyrverkeri (PDF, 15 kB)

Melding om brenning av St.Hansbål

Melding om bråtebrenning

Bekymringsmelding om brannsikkerhet

Melding om overnatting (grupper/skoleklasser osv) i bygg

 

Bygg og forvaltning

Fylkesveg: Søknad om avkjørsel

Fylkesveg: Dispensasjon fra byggegrense

Eiendom: Skjøte

Eiendom: Søknad om konsesjon

Eiendom: Egenerklæring om konsesjonsfrihet (skjema LDIR-360B)

Eiendom: Fradeling (Rekvisisjon av oppmålingsforretning)

Eiendom: Grensejustering, klarlegging av grense

Eiendom: krav om sammenslåing

Eiendom: krav om retting av matrikkelen (PDF, 58 kB)

Bygge: digital søknad eller skjema

 

Jakt på Smøla

Hjort - rapportering sett hjort/slaktevekt/hjorteviltportalen

Grågås

Grågås - Jakt på skadegås

 

Fiske

Fiske: Fangstrapport, fiskekort, fiskeravgift

 

Helse og omsorg

Søk om helse og omsorgstjenester 

Søk om tjenester i aktivitet- og boveiledning

Søk om ledsagerbevis

Søk om støttekontakt

 

Høring

e-skjema for høringer

 

Skole

Innskriving/innmelding av nye elever

 

 

Voksenopplæring

Realkompetansevurdering/grunnskoleopplæring for voksne

 

Kulturskole

Opptak i kulturskolen - nye elever

Opptak i kulturskolen - eksisterende elever

Avmelding kulturskolen (innlogging “min side”)

 

Kultur og fritid

Leie av Smølahallen

Leie av møterom - Gurisentret

Søknad om kulturmidler - frivillige lag/foreninger og organisasjoner

Kulturprisen - Forslag til kandidater (artikkel)

Friplass i kulturskolen - søknadsskjema og retningslinjer (PDF, 726 kB)

Motorferdsel i utmark og vassdrag

Kassere fritidsbåt

 

Næring

Omsetningsoppgave for alkohol

Skjenkebevilling - enkeltanledning/ambulerende

Serverings- og/eller skjenkebevilling

Salgsbevilling for alkohol

Næringsfond- regionalforvaltning

Søknadsskjema landbruk