Biologisk mangfold

Biologisk mangfold (naturmangfold) omfatter genetisk mangfold og mangfold av arter, leveområder og naturtyper.

Kartlegge biologisk mangfold

For å planlegge og gjennomføre naturinngrep på en forsvarlig måte, er det behov for å kartlegge hvilke arter og naturtyper som må tas spesielt hensyn til i et bestemt område. Arealer og naturressurser må brukes på en best mulig måte for å opprettholde viktig samfunnsaktivitet og næringsliv, uten at denne aktiviteten truer livsbetingelsene for arter eller ødelegger naturtyper. Kommunen kan selv ta initiativ til eller samarbeide med eksterne aktører i kartleggingen. miljøkommune.no

 

Kommunens plikter

Et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag skal ligge til grunn før det offentlige tillater tiltak som påvirker det biologiske mangfoldet. Dette innebærer at det må foreligge kunnskap om hva som finnes og hvordan det vil gå med det biologiske mangfoldet etter at tiltaket eventuelt blir gjennomført. Dette fremgår både av forvaltningsloven § 17 om forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt og naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget, § 9 om føre-var-prinsippet, § 10 om økosystemtlinærming og samlet belastning, § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver og § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.miljøkommune.no

 

Mer om biologisk mangfold: