Næringsstruktur og sysselsetting

Hovedmålet for Strategisk Næringsplan (2011-2023) for Smøla kommune er at Smøla i 2022 skal ha et stabilt, variert og verdiskapende næringsliv på naturens premisser.

Hovedmålet gjenspeiler en ønsket variert næringssatsning:
• Et næringsliv bestående av bedrifter av ulik størrelse
• Bedrifter med lang tradisjon og levetid på Smøla sammen med nyetablerte bedrifter
• Arbeidsplasser til personer med ulik utdanningsnivå og kompetanse
• Næringsliv med utgangspunkt i tradisjonell næring samt bedrifter innenfor nye fagområder.

 

Smølas næringsliv har tradisjonelt vært innen primærnæringene landbruk og fiske. Dette har endret seg, og næringslivet på Smøla består i dag også av bedrifter innenfor mange flere områder. Vi har bedrifter innen oppdrett, både med lokalt eierskap og avdeling av større nasjonale bedrifter, foredling, mekanisk industri samt bygg og anlegg. Utbygging av Smøla vindpark har medført en ny næring med stabile arbeidsplasser. Reiselivsnæringen er voksende på Smøla, og her er det fremdeles store utviklingspotensialer. Videre har vi et bredt næringsliv innenfor service ved butikker, frisør og lignende. Smøla kommune er den største arbeidsplassen i kommunen.

Smøla ligger noe under fylkes- og landsgjennomsnittet i sysselsetting, spesielt i forhold til antall sysselsatte kvinner. Det er en stor andel ansatt i primærnæring på Smøla. Det er under gjennomsnittet i sekundærnæring, men er i gjennomsnittet på tertiærnæring. Når det gjelder sysselsatte fordelt på sektor, ligger Smøla over gjennomsnittet ved privat sektor og offentlig foretak, men under på offentlig forvaltning.

Statistisk sett er det vanskelig å sammenligne Smøla med resten av fylket eller landet generelt. Det er ofte gamle tall som ikke tar høyde for den utviklingen som har skjedd de siste år. Allikevel kan vi trekke noen slutninger om at over halvparten av Smølas befolkning jobber i tertiærnæringer (58 %) og at flesteparten jobber i privat og offentlige foretak (72 %).

For ytterligere informasjon og eksakte tall, vennligst se kommuneplan for Smøla 2020 - 2032 (PDF, 306 kB).