Råd for personer med funksjonsnedsettelse

Alle kommuner skal ha et råd eller en annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Livsløpsutvalget har ansvar for Råd for funksjonshemmede, som består av tre politisk oppnevnte representanter og to brukerrepresentanter.

Leder: 
Nestleder: 

Råd for funksjonshemmede har slikt mandat:

- Å holde seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen.
- Å arbeide med tiltak for funksjonshemmede som målgruppe.
- Å ta opp saker fra forskjellige interessegrupper.
- Å ta opp saker på eget initiativ.
- Å ta initiativ til bedre samarbeid og samordning av saker av interesse for funksjonshemmede innen offentlige etater i kommunen.

Rådet tar ikke opp enkeltsaker.

Tips rådet om aktuelle saker

Finn en politiker

 

 

Veileder - råd for personer med funksjonsnedsettelse

I hht kommunelovens § 5-12 skal rådet er et rådgivende organer for kommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse.