Hopen Utleieboliger

Hopen Utleieboliger består av 4 leiligheter og er kommunale utleieboliger.

Formål

Formålet er å tilby kommunal bolig til boligsøkende som av forskjellige grunner kan ha vanskeligheter med å få bolig på det åpne markedet. Videre er formålet å tilby bolig slik at husstander skal få mulighet til å etablere seg og bli boende i nøkterne og gode boliger. Dette kan omfatte mennesker med funksjonshemming og andre vanskeligstilte husstander, slik som unge i etableringsfasen og enslige forsørgere.

 

Gå til søknadssiden

 

Vilkår for leie

Hovedkriterier:

  • Ha bostedsadresse og være registrert som innbygger i Smøla kommune
  • Har prøvd, men har ikke klart å skaffe seg leiekontrakt på det private markedet

 

I tillegg må søker oppfylle minst ett av følgende kriterier:

  • Har ikke egne midler eller formue/eiendom som kan omsettes til å skaffe seg egen bolig
  • Kan ikke ha omsorg for seg selv, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenesteloven
  • Vil være mer selvhjulpen ved å få kommunal bolig
  • En boligtildeling vil forhindre at søker må legges inn på institusjon
  • Er sosialt vanskeligstilt
  • Er i akutt bolignød

 

Leieforhold:

Det inngås en leieavtale hvor det klart kommer fram både leietakers og utleiers forpliktelser. Ved brudd på inngått leieavtale, gir dette grunnlag for oppsigelse av leieforholdet.

 

Saksgang

Send en søknad om kommunal bolig til Smøla kommune, pb. 34, 6571 Smøla. Merk: Aktivitet og boveiledning. Tildeling av bolig skjer i Vedtaksråd for aktivitet og boveiledning. Det kan være aktuelt å innhente opplysninger fra andre instanser.

Svar på søknad skal foreligge senest innen en måned etter innlevering av søknad, jf. Forvaltningsloven § 11a, tredje ledd.

 

Lovgrunnlag

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenesteloven § 3-7